โครงการอบรมที่จังหวัดอุดรธานี

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
NEO24
ใหม่

 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
(โปรแกรม NEO ของ  
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
)
 24 1-5 กันยายน 2557 50  5,500 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานีเสร็จสิ้นการอบรม
Comments