โครงการอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี


โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
MTF11
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


 
11  522-26  กันยายน 2557  505,500 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
 จ.อุบลราชธานี
ำลังอบรม  


Comments