สุราษฎร์ธานี


ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  


รหัส โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
WW7


 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พัฒนาล่าสุด) สามารถจดเลขมาตรจาก แท็บเล็ต PC จอ 7 นิ้ว

วิทยากร อ.มงคล เดชสงคราม 
เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุง
 7 23-24 สิงหาคม 2557

 50 7,500 โรงแรมบรรจงบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี
 สมัครอบรม
คลิก


Comments