การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD.Pro

โครงการอบรมงบประมาณปี  2559 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว


วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


หลักการและเหตุผล 


        ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีวิศวกรปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่าการออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ไม่มีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัย หรือที่ปลอดภัยก็มีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ทำให้งานก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งล้วนส่งผลเสียหายต่อราชการ   
               

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (
Yotathai Training)
เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม  "การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD.Pro" ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ได้การยอมรับและนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้างให้สามารถ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆได้โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาด้านงานช่าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน


จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน  5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม 

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการบรรยายสำหรับ วันที่ และ 2

1. ติดตั้งโปรแกรม
2. หลักการพื้นฐานในการจำลองโครงสร้าง (Structural Model) ทางวิศวกรรมโยธา
หลักประจำใจในการ Model Structure

•Pre / Post Processing /
Coordinate System & Sing Conventions
•Type of Structure / 
Type of Element /2D / 3D Structure
•Joint /
Support
•Member Releases & Too Many Releases

•Rigid Member Offset & Rigid End Zone

•Master & Slave Node/ 
Tension & Compression-Only Member
•Bending (Shear Deformation) / 
Instability & Ill-Conditioning
•Mechanism Instability/ 
Haunches Member
•Rigid Floor Diaphram /
Flat Slab & Flat Plate
•Shear Wall /
Structure-Soil Interaction /Foundation
•Load & Load Case/ 
Structural Analysis Method /Checking Model 

เนื้อหาการบรรยายสำหรับ วันที่ 3

หลักการพื้นฐานในการใช้ Staad Pro  V8i  ในการจำลอง-วิเคราะห์-ออกแบบ โครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
ความเป็นมาของ Staad Pro /
Staad Overview
รางวัลที่ Staad Pro ได้รับ /
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนหลักในการใช้ Staad Pro/ 
ส่วนประกอบหลักของ Staad Pro
การจัดการสภาพแวดล้อม และ คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุก่อนการใช้งาน

การวิเคราะห์และออกแบบตาม Code ไทยใน Staad Pro

การใช้ Tools ต่างๆประกอบการจำลองโครงสร้างตั้งแต่ต้นจนพิมพ์ผล

เนื้อหาการบรรยายสำหรับ วันที่ และ 5 : Work Shop


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)

4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี @ นำหน้า)

ใบสมัครโครงการอบรม “ การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD.Pro”


สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ตู้ ปณ.30 ไปรษณีย์คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Email Address : yotathaicenter@gmail.com
สำนักงาน 0-895-518-406, 074-212-422    โทรสาร 074-445-065
ผู้จัดการ 0-813-282-788 ,  Line ID (เป็นทางการ) : @YotathaiTraining

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

Comments