โครงการอบรมที่ จังหวัดสกลนคร

โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
CON 35
 
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)
อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย
 35  5  17-21 มิถุนายน 2556  200 4,500
โรงแรมสกลนครหนองหาร
เอลลิแกนท์
จ.สกลนคร
 เสร็จสิ้นการอบรม

Comments