S CONK

รุ่นที่ 20 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว จ.นครพนม
รุ่นที่ 21 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 23 วันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด


โครงการอบรมของ Yotathai Training  

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
CONK16 


 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 
วิทยากร
 ช่างถึก โยธาไทย
อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
16
 
3
 
23-25 มี.ค.59

100 

3,300 

2,800 
 
4,500

4,000 
 
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
จ.สุราษฎร์ธานี
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
CONK17

 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 
วิทยากร 
ช่างถึก โยธาไทย
 อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
17
 
3


20-22 เม.ย.59  

100 
 
3,500

3,000 

4,500 

4,000 

ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

เปิดรับสมัครคลิก 
 
CONK19
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 
วิทยากร
 ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
 

19 
 
3
 
25-27 พ.ค.59
 
100

3,300 

2,800 

4,500 

4,000 
 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน 
จ.ชลบุรี
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
CONK20
 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 
วิทยากร 
ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
20
 
3

22-24 มิ.ย.59 
 
100

3,300 

2,800
 
 
4,500
 
4,000

โรงแรม
ธาตุพนมริเวอร์วิว
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

เปิดรับสมัครคลิก
 CONK21

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 
วิทยากร
 ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
 

21 

 
27-29 ก.ค.59

100 
 
3,300
 
2,800

4,500 
 
4,000

โรงแรม
วังจันทน์ริเวอร์วิว 
จ.พิษณุโลก 

เปิดรับสมัครคลิก
 
CONK23 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 
วิทยากร 
ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
23


14-16 ก.ย.59 

100 
 
3,300
 
2,800
 
4,500
 
4,000
 
โรงแรมเพชรรัตน์
 การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
 
เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว 
รุ่นที 16 สุราษฎร์ธานี 
DOWNLOAD เอกสารรุ่นที่ 16
 
รุ่นที 17 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 
DOWNLOAD เอกสารรุ่นที่ 17 
 
รุ่นที 19   จอมเทียน จ.ชลบุรี  
DOWNLOAD เอกสารรุ่นที่ 19 
 
รุ่นที 20 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
DOWNLOAD เอกสารรุ่นที่ 20
 
รุ่นที 21จ.พิษณุโลก  


 
DOWNLOAD เอกสารรุ่นที่ 21


 
รุ่นที 23 จ.ร้อยเอ็ด  
 DOWNLOAD เอกสารรุ่นที่ 23

Comments