การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง


โครงการอบรมงบประมาณปี  2558 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 RE8 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง

 
8
 
3

 
25-27 พ.ย.58
 
50

3,300 
 
2,800

4,500 
 
4,000

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 RE9

 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง

 
9
 
3

16-18 ธ.ค.58 
 
50

3,300 

2,800 
 
4,500

4,000 

จ.พิษณุโลก 
 
เปิดรับสมัครคลิก


หมายเหตุ
การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้วรุ่นที 8  อุบลราชธานี

 Download เอกสาร รุ่นที่ 8
รุ่นที 9  พิษณุโลก
 
 Download เอกสาร รุ่นที่  9


หลักการและเหตุผล 

          ในกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้างของทางราชการ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ไม่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และต้องเป็นราคาที่เป็นธรรม ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการ ไม่ขาดทุนหรือได้รับกำไรเกินกว่าที่ควรจะได้ ถึงแม้คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปี พ.ศ. 2555 ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำราคากลางแล้วก็ตาม แต่ผู้คำนวณราคากลางก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องคำนวณให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาด้วย โดยเฉพาะงานทางที่ผู้คำนวณราคากลางจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในการประมาณราคา เช่น รายละเอียดลักษณะงาน การคิดค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ข้อมูลวัสดุ แหล่งข้อมูลวัสดุ ค่าแรงงาน การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย การใช้งาน Factor F เป็นต้น และเพื่อให้การถอดแบบ ประมาณราคา เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดในการคำนวณ ผู้ประมาณราคายังต้องรู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลางในอีกทางหนึ่งด้วย

         สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นความรู้ประสบการณ์ การถอดแบบประมาณราคางานทาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปี พ.ศ. 2555 และรู้จักการใช้โปรแกรมช่วยในการประมาณราคา

จำนวนที่รับ 100 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 2,800 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

วิทยากรช่างถึก นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย


ช่างอ่าง นายธราเทพ ทองเบ้า 
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี


 

เนื้อหาการอบรม

1.ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
2.วัสดุก่อสร้าง การคิดราคาและแหล่งวัสดุ/ การคิดค่าแรงงาน 
3.การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
4.การใช้แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
5.รายละเอียดและลักษณะงานก่อสร้าง 
6.เกณฑ์การถอดแบบและการคำนวณปริมาณวัสดุ / การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย 
7.การใช้ Factor F/ การใช้งานโปรแกรม Excel ในการคำนวณราคากลางและการปรับแก้

ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining
“การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างทาง”

Comments