โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง" โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
RE5
 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง 

วิทยากร ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
 ช่างถึก โยธาไทย

 6-8 สิงหาคม 2557 100 4,500 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัคร คลิก
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"ประมาณราคางานก่อสร้างทาง"


 DOWNLOAD เอกสาร  
เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word) 
  รายละเอียดโครงการ


คลิก
-
  หนังสือเชิญอบรม


คลิก-
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 4 หาดใหญ่ 


คลิก

 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 4 หาดใหญ่ 
คลิก

 คลิก 
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 4 หาดใหญ่  คลิก

 คลิก 
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 5 จ.อยุธยา

 
คลิก
 
-
  หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 5 จ.อยุธยา

 
  คลิก  คลิก
  ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 5 จ.อยุธยา

 
 คลิก คลิก
หมาย เหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรมฃ

เนื้อหา
- ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- วัสดุก่อสร้าง  การคิดราคาและแหล่งวัสดุ
- การคิดค่าแรงงาน 
การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
การใช้แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รายละเอียดและลักษณะงานก่อสร้าง
เกณฑ์การถอดแบบและการคำนวณปริมาณวัสดุ
การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
การใช้ Factor F
การใช้งานโปรแกรม Excel ในการคำนวณราคากลางและการปรับแก้

อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ 4,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก


หลักการและเหตุผล
        ในกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้างของทางราชการ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก  เพราะเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม  ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ไม่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย  และต้องเป็นราคาที่เป็นธรรม  ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการ  ไม่ขาดทุนหรือได้รับกำไรเกินกว่าที่ควรจะได้  ถึงแม้คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปี  พ.ศ.  2555  ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำราคากลางแล้วก็ตาม  แต่ผู้คำนวณราคากลางก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องคำนวณให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาด้วย  โดยเฉพาะงานทางที่ผู้คำนวณราคากลางจะต้องอาศัยความรู้  ประสบการณ์และความชำนาญในการประมาณราคา  เช่น  รายละเอียดลักษณะงาน การคิดค่าขนส่ง ค่าดำเนินการ  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ข้อมูลวัสดุ  แหล่งข้อมูลวัสดุ  ค่าแรงงาน  การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  การใช้งาน  Factor  F  เป็นต้น  และเพื่อให้การถอดแบบ  ประมาณราคา  เป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  แม่นยำ  ลดความผิดพลาดในการคำนวณ  ผู้ประมาณราคายังต้องรู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลางในอีกทางหนึ่งด้วย


มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงได้จัดทำโครงการอบรมการคำนวณราคางานก่อสร้างทาง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชนตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป  โดยมุ่งเน้นความรู้ประสบการณ์  การถอดแบบประมาณราคางานทาง  ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปี  พ.ศ.  2555  และรู้จักการใช้โปรแกรมช่วยในการประมาณราคา                  

วัตถุประสงค์
          เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้เรื่องการประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง  ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปี  พ.ศ.2555  และรู้จักการใช้โปรแกรมช่วยในการประมาณราคา

 DOWNLOAD 

สรุปราคากลางและโปรแกรม 

 

ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอนเงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรมฟอร์มสเปรดชีตของ GoogleComments