เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2555

ไปที่หน้าเว็บใหม่ http://www.yotathai.com/rakhaklang.html


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
CON43


 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)


 อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย
 43 5 21-25 กรกฎาคม 2557
200 

 6,500
โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด  เปิดรับสมัครคลิก 
 
CON44

 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555) 


อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย
 44 5 22-26 กันยายน 2557
200

 

 6,500
 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดรับสมัคร คลิก

ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว

ตารางโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ Download เอกสาร
 เอกสารดู /Download
(pdf)
Download
(word)
 
 รายละเอียดโครงการ

คลิก
-
 หนังสือเชิญอบรม

คลิก-
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 43 จ.ร้อยเอ็ด 

คลิก  -
 หนังสือยืนยันการสมัคร  รุ่นที่  43 จ.ร้อยเอ็ด 

คลิก คลิก
 ใบสำรองที่พัก  รุ่นที่  43 จ.ร้อยเอ็ด 

 คลิก  คลิก 
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 44  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 คลิก  -
 หนังสือยืนยันการสมัคร  รุ่นที่ 44  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 คลิก  คลิก 
 ใบสำรองที่พัก  รุ่นที่ 44  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 คลิก คลิก  


56-9-9-13 con,38 จ.สงขลา
56-8-19-23 con,37 จ.อุบลราชธานี
 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

1. หลักการและเหตุผล

                
ใน หน่วยงานราชการที่มีภารกิจต้องดำเนิน การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ  การดำเนินงานเพื่อการจัดจ้าง ก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ  ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของ ราชการ  เนื่องจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นต้นของกระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง ของราชการ  ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย เช่น กำหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด  ก็จะส่ง ผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่างานกำหนดราคากลางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติจะ ได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิด แต่เพราะหลักเกณฑ์ราคากลางได้กำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้อย่าง ละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดของ เวลา ที่ต้องเร่งรีบตอบสนองให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและความเชี่ยวชาญของ บุคลากรที่บางหน่วยงานแทบจะไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างเลยหรือมีก็น้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมากมายหลายโครงการ  การเรียนรู้เรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เข้าใจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ กรรมการกำหนดราคากลาง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของราชการ

                สถาบัน ฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โยธาไทย www.yotathai.net ซึ่ง เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐในด้านงานช่างและ งานพัฒนาท้องถิ่น มานับตั้งแต่ ปี 2546 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหางานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “เพิ่มประสิทธิภาพงาน จัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ”  ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความ รู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อ สร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ


2. วัตถุประสงค์
                เพื่อ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการ ให้สามารถเข้าใจเรื่องงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของ ราชการและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

3. แนวคิดในการจัดการอบรม
                มุ่ง เน้น การให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
                ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม

5. เป้าหมาย
                - ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร เจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดฯ และ
                - บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลาง งานก่อ สร้างของราชการ
                รวมจำนวน 200 คน

6. ค่าลงทะเบียน
                6,500 บาท/คนรวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
                หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้ เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจเรื่องงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการ  สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดความเสียหายที่จะเกิดกับราชการและความผิดที่จะเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงาน

8. การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
                - จัดทำแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม และส่งผลทดสอบกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่นที่ 41-44 ใบสมัครโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลาง ปีงบประมาณ 2556