โครงการอบรมที่จังหวัดภูเก็ต

รหัส
 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 

LAW6
 
แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตการออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ /อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 6  3  13-15 พฤศจิกายน 2556
 100  3,500 โรงแรมคาทีน่า
จ.ภูเก็ต
การอบรมเสร็จสิ้น

Comments