โครงการอบรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่   โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
RE5
ใหม่

 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง 

วิทยากร ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
 ช่างถึก โยธาไทย 
6-8 สิงหาคม 2557

 100

 4,500

 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา

เสร็จสิ้นการอบรม
Comments