การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้าง:โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง"


ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว
วันที่ 1
 
            แนะนำและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ NEO RC
               แนะนำ ติดตั้งและวิธีการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้าง Multiframe2D


 วันที่ 2

ทบทวนองค์ความรู้เพื่อการออกแบบจริง (แบบเน้นๆ)

ทบทวนกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบสำหรับงานจริง (แบบเน้นๆ)

                องค์ความรู้ด้านวัสดุเพื่อการออกแบบจริงด้านวิศวกรรม (แบบเน้นๆ)  คอนกรีต / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต/ เหล็กรูปพรรณ/ ดิน/  เสาเข็ม วันที่ 3

 

                องค์ความรู้ด้านวัสดุเพื่อการออกแบบ 

                การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโครงหลังคา (เหล็กรูปพรรณ)

                การวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก (เหล็กรูปพรรณ)วันที่ 4 

 

               การวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก 

                การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผ่นพื้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก)   แผ่นพื้นวางบนดิน/ แผ่นพื้นหล่อในที่/ แผ่นพื้นสำเร็จรูปวันที่ 5
 
 

                การวิเคราะห์และออกแบบโครงถัก 

                การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผ่นพื้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก) แผ่นพื้นวางบนดิน/ แผ่นพื้นหล่อในที่/ แผ่นพื้นสำเร็จรูปDOWNLOAD  เอกสารประกอบการบรรยาย
 
1. หลักการและเหตุผล
               ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีวิศวกรปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่าการออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ไม่มีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม มีความเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัย หรือที่ปลอดภัยก็มีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ทำให้งานก่อสร้าง มีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งล้วนส่งผลเสียหายต่อราชการ
                สถาับันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างประเภทต่างๆ ได้โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาด้านงานช่าง และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์
                เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ให้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน ให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก ได้ เช่น
                - วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงหลังคา ไม้และเหล็กได้
                - วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างอาคาร คสล. ได้ทั้งหลัง
                - วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบถนน คสล.ได้

3. แนวคิดในการจัดการอบรม

                เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
                - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์  เบื้องต้นได้
                  (ผู้เข้าอบรมต้องนำ คอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม)
                - มีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร
                - ตั้งใจที่จะ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม

5. เป้าหมาย
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน 
                รุ่นละ 50 ท่าน
6. ค่าลงทะเบียน
                - บุคลากรภาคราชการและภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท    รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 
หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กได้และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง
                - วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงหลังคา ไม้และเหล็กได้
                - วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างอาคาร คสล. ได้ทั้งหลัง
                - วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบถนน คสล.ได้

8. การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผลDownload เอกสารการอบรม
 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)
 
  รายละเอียดโครงการ


--
  หนังสือเชิญอบรม


--
  กำหนดการ รุ่นที่ 24 จ.อุดรธานี 


- -
  หนังสือยืนยัน รุ่นที่  24 จ.อุดรธานี 


--
  แบบสำรองที่พัก รุ่นที่  24 จ.อุดรธานี 


--หมายเหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

วิทยากร

โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม
        โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ตระกูล NEO ที่ออกแบบและพัฒนาโดยอาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

คลิกเพื่อดูผลงาน ผศ.เสริมพันธ์
 


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่นที่ 23-24 ใบสมัครโครงการอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ปีงบประมาณ 2557