โครงการอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

LAW11
 

แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร 
วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 

 
11
 
3
 
13-15 สิงหาคม 2556
 
100

4,500 
 
โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช

เสร็จสิ้นการอบรม


Comments