โครงการอบรมที่จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
RP7
ใหม่


การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack) 
วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี 
 
7


26-28  พฤษภาคม  2557  

50 

7,500
พร้อมโปรแกรม 
 
โรงแรมปัญจดารา
จ.นครราชสีมา

เสร็จสิ้นการอบรม
Comments