โครงการจัดอบรมที่จังหวัดขอนแก่น โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
LAW12 
แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร 

วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
12
 
3

17-19 กันยายน 2557 
 
100
 
4,500

โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
 
 
กำลังอบรม
Comments