การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


โครงการอบรมของ Yotathai training


รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า  
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

 CC6

การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

 

11-13 พ.ค.59 
 
50

3,300 
 
2,800
 
4,500
 
4,000

จ.อุบลราชธานี 
 

สิ้นสุดการอบรม

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว
รุ่นที่ 6 อุบลราชธานีDownload เอกสาร รุ่นที่ 6 


หลักการและเหตุผล 

           ในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจต้องดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
 และการดำเนินงานเพื่อการจัดจ้างก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เนื่องจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นต้นของกระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างของราชการ ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย เช่น กำหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด ก็จะส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่างานกำหนดราคากลางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิด แต่เพราะหลักเกณฑ์ราคากลางได้กำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้อย่างละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ที่ต้องเร่งรีบตอบสนองให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่บางหน่วยงานแทบจะไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างเลยหรือมีก็น้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมากมายหลายโครงการ การเรียนรู้เรื่องราคากลางงานชลประทานให้เข้าใจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ  50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 2,800 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

วิทยากรช่างถึก นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย

ช่างอ่าง นายธราเทพ ทองเบ้า
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง
เพื่อใช้ในการอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม 

เนื้อหาการอบรม


วันที่ 1

-การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน ภาพรวมของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน

-ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทาน รายละเอียด ข้อมูล และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางแบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานชลประทาน

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2

-หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และรายละเอียด การถอดแบบ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน การถอดแบบคำนวณปริมาณงานและการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

-ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

-บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการ คำนวณราคา ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่า

-ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางอัตราราคางาน ปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

-ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

วันที่ 3

-ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ ตารางอัตราราคางานดิน

ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา ตารางคำนวณราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่อง ยก อัตราราคางานปลูกหญ้า

-การใช้ ตาราง FACTOR F สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

การจัดทำสรุปราคากลางงานชลประทานระเบียบที่เกี่ยวข้องการใช้ Window Properties ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุและการกำหนดสเกลให้กับวิวพอร์ท

การใช้ Line Weight ควบคุมความหนาของเส้นในการเขียนและพิมพ์แบบแปลน (การตั้งเบอร์ปากกา

การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิวพอร์ท


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining

> Line ID : @YotathaiTraining

รุ่นที 4 ลงชื่อผู้เข้าอบรม ราคากลางงานชลประทาน ‎‎‎‎[ใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ราคากลางงานชลประทาน"]‎‎‎‎