ทำเนียบรุ่นราคากลางอยุธยา

 
 

 

 คุณชัชวาล  จักรศิลป์  (โอ๋)
รองปลัดเทศบาลฯ
ทต.หาดเสา จ.ชัยนาท


คุณล้อมเดช  พลภูเมือง (เจี๊ยบ)
 นายช่างโยธา
อบต.โพนทอง จ.ลพบุรี
 คุณเกรียงไกร  ถนัดพานิช (ป.แดง)
ปลัด อบต.
อบต.บ้านขวาง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 

 

 คุณอดุลย์  มีสกุล
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต. หัวตะพาน จ.อ่างทอง
 คุณชูเกียรติ  มั่นคงติพันธ์
นักบริหารงานช่าง
ทม.กำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร
 คุณสุกิจ  ฐานวิเศษ
นายช่างโยธา 7 ว.
อบจ.พระนครศรีอยุธยา
 
 

 

 เกียรติศักดิ์  พิสุทธิ์สกุลศิลป์ (โจ้)
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.ตรมไพร จ.สุรินทร์

 คุณกิจพัฒน์ อาทรสิริรัตน์ (จ๊อด)
นายช่างโยธา
อบต.ดอนทราย จ.ราชบุรี
 คุณปราโมทย์  ว่องไว
นายช่างโยธา 3
อบต.ตรมไพร จ.สุรินทร์
   
 
 


 
คุณปณิธิ  ชมชื่น
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.สนับทึบ จ.พระนครศรีอยุธยา
 คุณนริส  จอกลอย
รองนายก อบต.
อบต.เสาธง จ.พระนครศรีอยุธยา

 คุณประกายมาส  อยู่เกษม
บุคคลากร
อบต. จรเข้เผือก  จ.กาญจนบุรี

 
 

 

 คุณวิโรจน์  พวงทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
ทต.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
 ดาบตำรวจเล็ก  รับมะนพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อบต.บ้านขวาง จ.พระนครศรีอยุธยา

 คุณวรวิทย์  มีคุณ
นายช่างโยธา
อบต.สวนป่าน จ.ราชบุรี
 
 

 

คุณนริสา  นวมจิตต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อบต.พรหมณี จ.นครนายก
 คุณธนพงษ์  อำพันธ์รัตน์
นายช่างโยธา
อบต.โพธิ์เอน จ.พระนครศรีอยุธยา
 คุณยุทธนา  สรสิงห์
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.ไผ่ใหญ่  จ.ลพบุรี
 
 
 

 คุณพัฒนพงษ์  มาพระลับ
นายช่างโยธา  6ว
อบจ.พระนครศรีอยุธยา
 คุณศักชัย  ชอบคุย
นายช่างโยธา
อบต.คลองเรือ จ.สระบุรี
 คุณเทียนชัย  บัวอุไร
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.โพนทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  คุณปัญญา นากสุวรรณชาติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อบต.บ้านขวาง จ.พระนครศรีอยุธยา

 คุณธนิต  ยวนจิตต์
นายช่างไฟฟ้า
ทต.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

 คุณจิรรันดร์  เทพแก้ว
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.บ้านขวาง จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 

 คุณวัชรากร  เดชประดิษฐ์
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.คึกคัก จ.พังงา

พิสิษฐ์   โสมรักษ์ ว่าที่ ร.ต วีรยุทธ  บุญช่วย
นายช่างโยธา 5
ทต.คลองขุด จ.สตูล

 
 

 

 คุณประสาร   ณ พัทลุง
นายช่างโยธา 4

ทต.คลองขุด จ.สตูล
 คุณสุระชัย   แนวคำ
นายช่างโยธา 7 ว
ทต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 คุณพิสิษฐ์   โสมรักษ์
นักบริหารงานโยธา 6
อบต.รอบเมือง จ.ปราจีนบุรี

   
 
 
 

 คุณถาวร  นนท์ศิริ
ช่างโยธา
อบต.โนนโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ
 คุณมงคล  สิทธิเขต
หัวหน้าส่วนโยธา
อบต.หนองขนาก จ.พระนครศรีอยุธยา
 คุณจรูญ  โชติกวรรธวนิช
นายช่างโยธา 6
อบจ.พระนครศรีอยุธยา

   
   

Comments