อุบลราชธานี

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 CON 20
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ

(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 20 528 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2555
 200 3,000ศูนย์ศิลปวัฒธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
 เปิดรับสมัคร
คลิก
  SK 22
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup 22 528 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2555
50
3,000
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัคร
คลิก
 

Comments