อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนา"

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนา" DOWNLOAD เอกสาร  
เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word) 
  รายละเอียดโครงการ


--
  หนังสือเชิญอบรม


--
  กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 จ.เชียงราย 


-
  หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 1 จ.เชียงราย
   

--
หมาย เหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

เนื้อหา
การจดโดเมน 
การจด Domain และ เช่า host 
การตั้งค่า sub Domain

การสร้างแบนเนอร์
การสร้างแบนเนอร์ให้น่าสนใจ
การใช้งานโปรแกรม photo scape
การกำหนดขนาดภาพ 

การสร้างเว็บด้วย Google site 
การสร้างเว็บ /การเปลี่ยนชื่อเว็บด้วยโดเมนของเราเอง / การตกแต่งเว็บ /การสร้างเนื้อหา การแทรก แกดเจ็ตต่างๆ 
การแทรกบริการต่างๆ ของ Google เช่น map youtube 
การสร้าง forum สนทนา จาก google group 
การดึง feed จาก facebook มาแสดงในหน้าเว็บ 
การแชร์สิทธิ์และการทำงานร่วมกัน 
การตั้งค่าระบบค้นหา ตามต้องการ 

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Blogger
การสร้าง blog 
การเปลี่ยนชื่อเว็บด้วยโดเมนเราเอง
การตกแต่งหน้าเว็บ
การเขียนบทความ 
การสร้างหน้าเว็บ 
การดึง feed มาแสดง อื่นๆ ตามความสามารถของ blogger

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันเว็บไซต์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญ ที่องค์การต่างๆ จำเป็นต้องมี แต่พบว่า หน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้จ้างทำเว็บไซต์ ในราคาหลายหมื่นบาท แต่ เว็บดังกล่าว มีอายุเพียงระยะสั้น เนื่องจากองค์กร ขาดความเข้าใจ ขาดผู้ดูแล ลืมต่อโดเมนเนม ลืมต่ออายุ host หรือ ที่ออนไลน์ต่อเนื่องก็ขาดการปรับปรุงดูแล เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการปรับปรุง 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำและการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา"  ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่สนใจ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อประเทศชาติต่อไ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ โดยเป็นเว็บฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่หมดอายุ

กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการ อบต. เทศบาล โรงเรียน
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน
จำนวนที่รับ  10 คน เท่านั้น 

ค่าลงทะเบียน 
ท่านละ  4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ เชียงใหม่  

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมมา
1.ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้
2. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ขององค์กรที่จะนำเสนอในเว็บไซต์ เช่นข้อมูลทั่วไป ภาพถ่ายบุคลากร เป็นต้น 

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จสิ้นการอบรม 

สร้างเว็บไซต์ขององค์กรในเบื้องต้นและสามารถนำความรูปไปพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง 

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ 4,000 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก

สิทธิพิเศษ
1. หน่วยงาน อปท.จะได้ Sub Domain ฟรี ภายใต้ Domain ชื่อ www.thailocal.org เช่น abt.thailocal.org
2. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับเสื้อที่ระลึกจากโยธาไทย 1 ตัว
3. ผู้เข้าอบรม สามารถพักบ้านโยธาไทย ในราคาลดพิเศษเพียง 500 บาท/ห้อง/วัน (พักได้ 2 ท่าน) มีรถรับส่งมายังสถานที่อบรม (ระยะทาง 4 กม.)


 

ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอนเงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม


รุ่นที 1 ลงชื่อผู้เข้าอบรม การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนา


Comments