โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ อุบลราชธานี

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
TEC6
   เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงาน
ก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น


 63
20-22 กรกฎาคม  2554
100
1,800
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาัลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
สิ้นสุดการอบรม
EXC4
 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น
(Excel ระดับกลาง)

 43
 20-22 กรกฎาคม 2554
 501,800
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาัลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สิ้นสุดการอบรม
NEO11
 การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)
 11 5 25-29 กรกฎาคม 2554
 503,000
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาัลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สิ้นสุดการอบรม
SK14
 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
G
oogle Sketchup

 14 5 1-5 สิงหาคม 2554
 50 3,000ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาัลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
 สิ้นสุดการอบรม
MTF3
 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D 35
8-12 สิงหาคม 2554 
50
3,000
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาัลัยราชภัฏอุบลราชธานี


 สิ้นสุดการอบรม
Comments