เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร


โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
TEC17

เทคนิคการก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

วิทยากร  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


 17 311-13 ธันวาคม 2556 1003,500
โรงแรมกิจตรง วิลล์
จ.อุบลราชธานี
เสร็จสิ้นการอบรม


 
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว
เอกสารประกอบ การบรรยายของ อ.เสริมพันธ์
เอกสารประกอบบรรยายชุดที่ 1

เอกสารป ระกอบ บรรยายชุดที่ 2

เนื้อหาโครงการอบรม เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุ มงานก่อสร้างอาคาร


วันที่ 1
 

                การประชุมเปิดงานนัดแรก

                พฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีตและเหล็กเสริม

                การเก็บตัวอย่างเหล็กเส้น-ตัวอย่างคอนกรีต-การชัก Slump

                การผสม-การลำเลียง-การเข้าแบบ-การเทและหยุดเท-การทำคอนกรีตให้แน่น-การถอดแบบ-การบ่มวันที่ 2

                เทคนิคการควบคุมงานถนน-แผ่นพื้นวางบนดิน-การทดสอบ

                เทคนิคการควบคุมงานฐานราก-เอกสารประกอบ-การทดสอบ

                เทคนิคการควบคุมงานระบบแผ่นพื้นและบันไดวันที่ 3

           

                เทคนิคการควบคุมงานระบบแผ่นพื้นและบันได

                เทคนิคการควบคุมงานระบบคาน (เอ็นทับหลัง-คานฝาก-คานหลัก)

                เทคนิคการควบคุมงานระบบเสา (เสาเอ็น-เสาฝาก-เสาหลัก)

                เทคนิคการแก้ไขปัญหาบางประการ

                กำลังของวัสดุไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ (คอนกรีต-เหล็กเสริม-ดิน-เสาเข็ม)


 

2013-07-24-26 TEC16 โคราช


 

56-2-27-1 TEC13 นครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานกับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน

แนวคิดในการจัดการอบรม
เป็นการอบรมเชิงวิชาการมุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม

ตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตาม วันเวลา ในการจัดการอบรม

เป้าหมาย

ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิกและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการ และเอกชน รุ่นละ 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

- บุคลากรภาคราชการ  ภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
  รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
  หมายเหตุ: ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนำความรู้ทางด้านเทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานไปปฏิบัติงานได้จริง 

 
วิทยากร

อาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)

 รายละเอียดโครงการ


คลิก
-
 หนังสือเชิญอบรม


คลิก
-
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 17  จ.อุบลราชธานี


คลิก
-
 หนังสือยืนยันเข้าอบรมรุ่นที่  17  จ.อุบลราชธานี

คลิก
คลิก

           

ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406, 074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 

ใบสมัครเทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงาน 15-16


 Comments