โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานระดับและการสำรวจเบื้องต้น”

 


 

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 


"
งานระดับและการสำรวจเบื้องต้น"


เอกสาร
ดู / Download
(PDF)
Download
(word) 

  รายละเอียดโครงการ-

-

  หนังสือเชิญอบรม-

-
  
  กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1  จ.ประจวบคีรีขันธ์ -


  
 หนังสือยืนยันการสมัคร 
รุ่นที่1 จ.ประจวบคีรีขันธ์ -

-

หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
- ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

เนื้อหาหลักสูตร 

    วันที่ 1  พื้นฐานงานระดับงานระดับ Profile & Cross Section/ ปฏิบัติการงานระดับ(ภาคสนาม)/ ปฏิบัติการงาน Profile & Cross Section (ภาคสนาม)


    วันที่ 2  งานระดับ Contour/ การหาพื้นที่และปริมาตรงานดิน/ ปฏิบัติการงาน Contour (ภาคสนาม)


    วันที่ 3  กล้องวัดมุม/ การวางแนวเส้นทางเบื้องต้น/ ปฏิบัติการการใช้กล้องวัดมุม(ภาคสนาม)/ ปฏิบัติการวางแนวเส้นทาง(ภาคสนาม)
อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ  5,000  บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์วิชัย  เยี่ยงวีรชน       

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
อาจารย์พัชรียา  ไชยแก้ว  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

                     

หลักการและเหตุผล

    ภาระการทำงานของนายช่างโยธา/วิศวกรโยธา ในสังกัดหน่วยงานต่างๆของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน ขณะเดียวกันบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาในหน่วยงานมีจำกัด บุคลากรจึงมีความจำเป็นจะต้องมีความรอบรู้และมีทักษะในการทำงานหลายด้านตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ และต้องพร้อมรับการตรวจสอบการทำงาน/การใช้งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธามีการก่อสร้างอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ถนน ระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ รวมทั้งงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ ซึ่งในงานก่อสร้างนั้นสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือการสำรวจเพื่อการออกแบบ การวางผังงานก่อสร้าง  การตรวจสอบของงานรวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจประเภทต่างๆ ดังนั้นงานระดับและการสำรวจเบื้องต้นจึงมีความสำคัญเป็นมากสำหรับนายช่างโยธา/วิศวกรโยธา ที่จะต้องดำเนินการ หรือตรวจสอบงานได้ด้วยหลักการที่ถูกต้องและรวดเร็ว
    สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธามาใช้ประกอบการทำงานของนายช่างโยธา/วิศวกรโยธา ของหน่วยงานดังกล่าว ให้นำมาใช้อย่างถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการและทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในงานระดับและการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งมีหลักวิธีการวางแนวเส้นทาง Profile และ Cross-section การวางพิกัดวงรอบ การคำนวณดินตัด-ดินถม เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานระดับ การสำรวจเบื้องต้น เส้นชั้นความสูง และการคิดดินตัดดินถมที่ถูกวิธี
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลักการงานวางแนวเส้นทาง Profile & Cross Section
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานสำรวจ รวมทั้งประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมวัตถุประสงค์
 


ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอนเงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • Email: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • Email: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่นที 1 ลงชื่อผู้เข้าอบรม สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้นComments