โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ สุราษฎร์ธานี

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
SK10การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
G
oogle Sketchup

 10 521-25 กุมภาพันธ์  2554
 50 3,000 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
การอบรม
สิ้นสุด 
NEO8
  การวิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
 8 5 21-25  กุมภาพันธ์ 2554 50 3,000โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานีการอบรม
สิ้นสุด 
Comments