การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Revit Architecture


โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"Revit Architecture"
ตรวจสอบรายชื่อสมัครเข้าอบรม

 DOWNLOAD เอกสาร  
เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word) 
รายละเอียดโครงการ


คลิก
-
หนังสือเชิญอบรม


คลิก-
กำหนดการ รุ่นที่  5  จ.เชียงใหม่
 
 
คลิก
 -
หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่  5  จ.เชียงใหม่


  
คลิก
 
 คลิก
ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 5  จ.เชียงใหม่


  
คลิก

 
 คลิก
หมายเหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :
1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ เกี่ยวกับงานนายช่าง โยธาและงานสถาปัตยกรรม

หัวข้อการอบรม รายละเอียดการอบรม 
-ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit 2014 (User Interface)
-การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
-ตัวช่วยในการกำหนดตำแหน่งบนวัตถุ (Snap)
-การกำหนดมาตราส่วนของมุมมอง (View Scale)
-การกำหนดระดับรายละเอียดในมุมมอง (Detail Level)
-การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวโมเดล (Model Graphics Style)
-การเลือกวัตถุ (Selecting Elements)
-การใช้เครื่องมือในการควบคุมต่างๆ (Controls and Shape Handles)
-การใช้คำสั่ง Undo, Redo และการยกเลิกคำสั่ง
-ระดับพื้นอ้างอิงของอาคาร (Level)
-การย้ายวัตถุ (Move),การคัดลอกวัตถุ (Copy),การหมุนวัตถุ (Rotate),การคัดลอกวัตถุเป็ นกลุ่ม(Array),การคัดลอกวัตถุแบบกลับด้าน (Mirror),การปรับขนาดวัตถุ (Scale),การจัดแนว (Align),การตัดหรือยืดขยายวัตถุ (Trim/Extend) และ การคัดลอกวัตถุตามระยะที่กำหนด (Offset)
-การสร้างผนัง (Adding Walls) การกำหนดตัวเลือกต่างๆ ของการสร้างผนัง
-การใส่ประตูและหน้าต่าง ลงบนผนัง (Placing Doors and Windows)
-การพลิกหรือกลับประตูและหน้าต่าง (Flip Doors and Windows)
-สัญลักษณ์ประตูและหน้าต่าง (Door and Windows Tags)
-การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของประตูและหน้าต่าง
-การใส่เสาในงานสถาปัตยกรรม (Architectural Columns)
-การใส่เสาในงานโครงสร้าง (Structural Columns)
-การสร้างพื้นในแบบเขียนเส้นรอบรูปของพื้น (Floors)
-การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของพื้น
-การสร้างพื้นเอียง (Slope Floors)
-การเจาะช่องพื้น (Floor Openings)
-การเจาะช่องท่อ (Shaft Openings)
-การสร้างฝ้าเพดานแบบอัตโนมัติ (Automatic Ceilings)
-การสร้างเพดานด้วยวิธีการเขียนเส้นฝ้าเพดาน (Sketch Ceilings)
-การสร้างบันได (Creating Stairs)
-การสร้างหลังคา (Creating Roofs)
-การใส่ Components (Placing Components)
-การจัดมุมมอง (View Controls)
-การใส่หน้ากระดาษ (Sheets)


            ในสถานการณ์ปัจจุบันการเขียนแบบด้วยมือหรือการใช้โปรแกรมเขียนแบบในระบบ 2 มิติมีความล่าช้าและมักเกิดการผิดพลาดได้ง่าย  การแก้ไขยุ่งยากและเสียเวลา  หลาย ๆ องค์กรได้นำโปรแกรมประเภท 3 มิติมาใช้ทดแทนการออกแบบและเขียนแบบด้วยวิธีการเดิม เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย  โปรแกรม Autodesk Revit Architecture 2013 เป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling)  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบมองเห็นงานออกแบบได้เป็น 3 มิติซึ่งจะทำให้ได้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ในครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย  การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)  การระบายสีภาพ (Rendering) เป็นต้น การแก้ไขปรับปรุงแบบทำได้สะดวกเพราะข้อมูลเชื่อมโยงกันหมด ทำให้ลดขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบ  ลดปัญหาแบบแต่ละส่วนขัดแย้งกันเอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบอยู่เสมอในการออกแบบเขียนแบบโดยวิธีเดิม  ทำให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถนำข้อมูลรายละเอียดอาคารไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดการทำงานขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงานทั้งระบบ และขณะเดียวกันได้คุณภาพงานออกแบบที่ดีขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างข้อมูลใหม่ซ้ำๆ กัน ทำให้เสียเวลา เปลืองต้นทุนการทำงาน และมีโอกาสผิดพลาดได้มาก ซึ่ง Autodesk Revit Architecture เป็นหนึ่งในตระกูล Autodesk ที่ทำงาน BIM ได้ครบวงจร  (ที่มา : อ.ชรินทร์  นมรักษ์  มรภ.จอมบึง)

รูปแบบการอบรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบช่างสอนช่าง

กลุ่ม เป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการ 
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน

เหมาะสำหรับ 1.สถาปนิก 2.วิศวกร 3.ผู้รับเหมา 4.พนักงานเขียนแบบ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมมา
ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง 
มาพร้อมความตั้งใจอยากได้ความรู้


อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ 5,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก

 
 

ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอนเงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

ฟอร์มสเปรดชีตของ Google

 Comments