Picture AutoCAD Architecture


สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup"

รุ่นที่ 1 --> วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2553 (5 วัน)
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พล่าซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
คลิกดูเว็บไซต์โรงแรม
รับจำนวณจำกัดเพียง 50 ท่าน

รุ่นที่ 2 --> วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 (5 วัน)
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คลิกดูเว็บไซต์โรงแรม
รับจำนวณจำกัดเพียง 50 ท่าน


รุ่นที่ 3 --> วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2553 (5 วัน)
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คลิกดูเว็บไซต์ศูนย์ศึกษา พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
รับจำนวณจำกัดเพียง 50 ท่าน


Download
โครงการอบรม Google Sketchup


หนังสือเชิญ   อบต   อบจ   เทศบาล

ใบสมัคร Google Sketchup


ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 1 โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 3 เชียงใหม่


รูปแบบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบช่างสอนช่าง

กลุ่ม เป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการ
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- มีความรู้เรื่องการเขียนแบบก่อสร้าง
- สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad เบื้องต้นได้ เนื่องจากบางส่วนของแบบบ้านต้องใช้ Autocad เข้าช่วยเขียนเพื่อความรวดเร็ว เช่นการขึ้นโครงหลังคาปั้นหยา
- ต้องตั้งใจเข้าอบรม สามารถ อยู่ ครบทั้ง 5 วัน อบรมเข้มข้น ตามมาตรฐาน "โยธาไทยเทรนนิ่ง"

ที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมมา

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง มาพร้อมความตั้งใจอยากได้ความรู้

อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการ ท่านละ 3,000 บาท
บุคลากร หน่วยงานเอกชน ท่านละ 3,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่นี่ คลิก
การ สมัครจะสมบูรณ์เมื่อสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้รับการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
สมัครและ โอนเงินค่าลงทะเบียน
 
รุ่นที่ 1 ภายในวันศุกร์  ที่ 30 เมษายน 2553
รุ่นที่ 2 ภายในวันศุกร์  ที่  7  พฤษภาคม 2553
รุ่นที่ 3 ภายในวันศุกร์  ที่  14  พฤษภาคม 2553
 
การ ชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี "ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย"
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 368-0-28011-4