mou-2555

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


รหัส โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 CON 22

 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 22 5 25-29 มิถุนายน  2555 
 200 4,500โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่  
เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 23

 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 23 516-20 กรกฎาคม 2555 
 200 4,500โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 
เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 24

  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 24 520-24  สิงหาคม  2555 
 200 4,500โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดรับสมัคร
คลิก
   CON 25

  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 25 517-21 กันยายน  2555 
 200 4,500โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดรับสมัคร
คลิก
Archi 1

  การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD


 5 18-22 มิถุนายน 2555 504,500 
  โรงแรมประตูน้ำ 
จ.ขอนแก่น 
เปิดรับสมัคร
คลิก
Archi 4

การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD


 4 517-21 กันยายน  2555 
 504,500 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
เปิดรับสมัคร
คลิก
SK 24

การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ 
ด้วย Google Sketchup
 24 59-13 กรกฎาคม 2555 
50 
 4,500 โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท 
จ.นครสวรรค์
เปิดรับสมัคร
คลิก
SK 25

การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ 
ด้วย Google Sketchup
 25 5 23-27 กรกฎาคม 2555 50 4,500โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร
คลิก
SK 26

การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ 
ด้วย Google Sketchup
 26 520-24  สิงหาคม  2555 
 50 4,500โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัคร
คลิก
SK 27

 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ 
ด้วย Google Sketchup
27
 5 3-7 กันยายน 2555
50
 4,500 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่ 
 เปิดรับสมัคร
คลิก
SK 28

 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ 
ด้วย Google Sketchup
 28 5 24-28 กันยายน 2555
 50 4,500 จ.สุราษฎร์ธานี
 เปิดรับสมัคร
คลิก
ACB 28

   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)

28
5
 24-28 กันยายน 2555
 504,500
จ.สุราษฎร์ธานี 
เปิดรับสมัคร
คลิก
NEO 16

  การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

16 
 5 18-22 มิถุนายน  255550 
 4,500โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กทม
 เปิดรับสมัคร
คลิก
NEO17

   การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

 17 5 3-7 กันยายน 2555 50 4,500โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ 
จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร
คลิก
MTF 5

  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D
 5
 6-10 สิงหาคม 255550 
 4,500 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 


เปิดรับสมัคร
คลิก

 
EXC 7

Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น
(Excel ระดับกลาง) 7 5 2-6 กรกฎาคม 255550 
4,500 
โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ 
จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร
คลิก
EXC 8

Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น
(Excel ระดับกลาง)
 8 5 9-13 กรกฎาคม 255550 
 4,500 โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค
จ.ร้อยเอ็ด 
เปิดรับสมัคร
คลิก
EXC 9

Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น
(Excel ระดับกลาง)
 9 510-14 กันยายน  2555  
 50 4,500 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เปิดรับสมัคร
คลิก
ADD 7


 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture
 6-10 สิงหาคม 255550 
4,500 
 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัคร
คลิก
AutoCAD
MAP1
ใหม่
การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012
1
 525-29 มิถุนายน 2555
50
 4,500โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร
คลิก
AutoCAD
MAP2
ใหม่
การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012
 2
 510-14 กันยายน 2555
 50 4,500โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดรับสมัคร
คลิก
TEC 11
ใหม่

เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น  11 329-31 สิงหาคม  2555
100
2,700
โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร
คลิก


Comments