แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารโครงการอบรมของ Yotathai Training  

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
LAW4
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วิทยากร
 อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
2
 
18-19 ก.พ.59
 
100

2,400 
 
2,200

 3,000
 
2,700

จ.นครนายก 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 LAW5 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วิทยากร
อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง


 
5
 
2

28-29 เม.ย.59 
 
100

2,400 
 
2,200
 
3,000
 
2,700
 
โรงแรมวังจันทน์ 
ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
LAW6 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วิทยากร
อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
2
 
9-10 
มิ.ย.59
 
100

2,400 

2,200 

3,000

 2,700

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุการเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้วหลักการและเหตุผล 

                ภารกิจการควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายมหาชน ที่มุ่งรักษาประโยชน์ ความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวแก่การปลูกสร้างอาคาร ข้อปฏิบัติของเจ้าของอาคาร การขออนุญาต การใช้งานอาคาร เจ้าพนักงาน อำนาจหน้าที่ คำสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ กฎหมายอาคารปัจจุบัน ได้แก่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับอื่น ๆ ที่ออกภายหลัง (เพื่อเพิ่มเติม แก้ไข) ดังนั้นการรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงมีความจำเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
            สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงวิชาการ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร” เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

จำนวนที่รับ  
100 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 2,200 บาท

(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 3,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 2,700 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
วิทยากร

อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง

เนื้อหาการอบรมวันที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
หลักการและแนวทางในการพิจารณาอนุญาต

วันที่ 2 กฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้ใน
การพิจารณาอนุญาต

ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)

4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารComments