แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

LAW9


 
 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร

 วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 9 318-20 มิถุนายน 2557 100 4,500  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครคลิก

 LAW10 


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร

 วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
 อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

10 

27-29 สิงหาคม 2557  1004,500 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
จ.อุบลราชธานี  
เปิดรับสมัครคลิก 
 
LAW11


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร

 วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
 อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 11 13-15 สิงหาคม 2557 1004,500 โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช 
เปิดรับสมัครคลิก 

LAW12

 
 แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร

 วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

12  3 17-19 กันยายน 2557 1004,500 โรงแรมระตูน้ำโฮเตล 
จ.ขอนแก่น  
เปิดรับสมัครคลิก 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

วันที่ 1
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร

หลักการและแนวทางในการพิจารณาอนุญาต

  

  าจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
วันที่ 2

กฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาต

 
  
   าจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
 

วันที่ 3
 

การออกคำสั่ง และการดำเนินคดี


   อาจารย์วิบูลย์  ลีพัฒนากิจ
   กรมโยธาธิการและผังเมือง


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม


ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว

เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

56-2-27-1 LAW 2 จ.เชียงใหม่ 

56-3-27-29 LAW3 ขอนแก่น


 

56-9-18-20 LAW,5 พัทยา
วิทยากร

      
    

                 อาจารย์สินิทธิ์  บุญสิทธิ์   
               กรมโยธาธิการและผังเมือง


อาจารย์วิบูลย์  ลีพัฒนากิจ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป้าหมาย

                ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการ และเอกชน รุ่นละ 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
              - บุคลากรภาคราชการ /ภาคเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ   4.500 บาท

บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน

 

DOWNLOAD เอกสาร

 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)
 

 หนังสือเชิญ 
 

คลิก
 
-
 รายละเอียดโครงการ


คลิก -
 กำหนดการ  รุ่นที่ 9 จ.พิษณุโลก 


  คลิก -
 หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 9 จ.พิษณุโลก 


  คลิก  คลิก
 แบบสำรองที่พัก รุ่นที่ 9 จ.พิษณุโลก 


  คลิก  คลิก
 กำหนดการ รุ่นที่ 10 จ.อุบลราชธานี  


คลิก-
 หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 10 จ.อุบลราชธานี 

คลิก คลิก
  กำหนดการ  รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

คลิก
   แบบสำรองที่พัก รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
 
 คลิก คลิก
  หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

 คลิกคลิก 
 กำหนดการ  รุ่นที่ 12 จ.ขอนแก่น


 คลิก
  แบบสำรองที่พัก รุ่นที่ 12 จ. ขอนแก่น

  
 คลิก คลิก
 หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 12 จ.ขอนแก่น 
 
 คลิกคลิก 
   
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่นที่ 8-9 ใบสมัครโครงการอบรม " แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร "
Comments