แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
เนื้อหาหลักสูตร 

 

วันที่ 1
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร

หลักการและแนวทางในการพิจารณาอนุญาต

  

  าจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
วันที่ 2

กฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาต

 
  
   าจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
 

วันที่ 3
 

การออกคำสั่ง และการดำเนินคดี


   อาจารย์วิบูลย์  ลีพัฒนากิจ
   กรมโยธาธิการและผังเมือง


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม


ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว

เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

56-2-27-1 LAW 2 จ.เชียงใหม่ 

56-3-27-29 LAW3 ขอนแก่น


 

56-9-18-20 LAW,5 พัทยา
วิทยากร

      
    

                 อาจารย์สินิทธิ์  บุญสิทธิ์   
               กรมโยธาธิการและผังเมือง


อาจารย์วิบูลย์  ลีพัฒนากิจ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป้าหมาย

                ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการ และเอกชน รุ่นละ 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
              - บุคลากรภาคราชการ /ภาคเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ   4.500 บาท

บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน

 

DOWNLOAD เอกสาร

 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)
 

 หนังสือเชิญ 
 

-
 
-
 รายละเอียดโครงการ


- -
 กำหนดการ รุ่นที่ 10 จ.อุบลราชธานี  


--
 หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 10 จ.อุบลราชธานี 

--
 กำหนดการ  รุ่นที่ 12 จ.ขอนแก่น


-
  แบบสำรองที่พัก รุ่นที่ 12 จ. ขอนแก่น

  
--
 หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 12 จ.ขอนแก่น 
 
--
   
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่นที่ 8-9 ใบสมัครโครงการอบรม " แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร "
Comments