การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
CON 1

  การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

1
3
19-21 พฤศจิกายน 2555
 2003,000

จ.อุดรธานี
เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 2

  การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

2
3
17-19 พฤศจิกายน 2555 200 จ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 3

การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 
 3 314-16 มกราคม 2556
 
 200  จ.ภูเก็ต เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 4
  การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 4 3 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 200  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัคร
คลิก

 CON 5
การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 
 5 3 18-20 มีนาคม 2556 200  พัทยา จ.ชลบุรี
 เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 6
  การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 6 3 22-24 เมษายน 2556 200  จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 7
การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 
 7 3 8-10 พฤษภาคม 2556 200  จ.สกลนครเปิดรับสมัคร
คลิก

 CON 8
  การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 8 3 17-19 มิถุนายน 2556 200  จ.พระนครศรีอยุุธยา เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 9
การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 
 9 3 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 200  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เปิดรับสมัคร
คลิก
 CON 10
  การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 10 3 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 200  จ.นครสวรรค์เปิดรับสมัคร
คลิก
 
 CON 11
การจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 
 11 3 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 200  จ.เชียงใหม่
 เปิดรับสมัคร
คลิก

ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว

การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ปี 2555

 

Download เอกสาร
 เอกสารดู /Download
(pdf)
Download
(word)

 รายละเอียดโครงการ

คลิก
-
 หนังสือเชิญอบรม

คลิก
-
 กำหนดการอบรม รุ่นที่

 คลิก -
 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่

 คลิกคลิก
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่

 คลิกคลิก
 กำหนดการอบรม รุ่นที่
 
 คลิก-
 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่

 คลิก คลิก
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่

 คลิก คลิก

รุ่นที่ 16 โรงแรมประตูน้ำโฮเทล จ.ขอนแก่น วันที่ 16-20 มกราคม 2555


รุ่นที่ 17 เทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต วันที่ 20-24 กพ 55โครงการอบรม การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

1. หลักการและเหตุผล

                ใน หน่วยงานราชการที่มีภารกิจต้องดำเนิน การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ  การดำเนินงานเพื่อการจัดจ้าง ก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ  ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของ ราชการ  เนื่องจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นต้นของกระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง ของราชการ  ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย เช่น กำหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด  ก็จะส่ง ผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่างานกำหนดราคากลางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติจะ ได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิด แต่เพราะหลักเกณฑ์ราคากลางได้กำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้อย่าง ละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทั้งหมดภายใต้ข้อจำกัดของ เวลา ที่ต้องเร่งรีบตอบสนองให้ทันต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและความเชี่ยวชาญของ บุคลากรที่บางหน่วยงานแทบจะไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างเลยหรือมีก็น้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมากมายหลายโครงการ  การเรียนรู้เรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เข้าใจ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ กรรมการกำหนดราคากลาง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของราชการ

                สถาบัน ฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหางานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ”  ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความ รู้เรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อ สร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

2. วัตถุประสงค์
                เพื่อ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการ ให้สามารถเข้าใจเรื่องงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของ ราชการและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

3. แนวคิดในการจัดการอบรม
                มุ่ง เน้น การให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
                ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม

5. เป้าหมาย
                - ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร เจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดฯ และ
                - บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลาง งานก่อ สร้างของราชการ
                รวมจำนวน 200 คน

6. ค่าลงทะเบียน
                4,500 บาท/คน (วันละ 900 บาท 5 วัน) รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
 หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้ เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจเรื่องงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการ  สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดความเสียหายที่จะเกิดกับราชการและความผิดที่จะเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงาน

8. การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
               
หมายเหตุ
           - รับรุ่นละ 200 ท่าน
           - อบรมรุ่นละ 5 วัน
           - ค่าลงทะเบียนภาคราชการและภาคเอกชนท่านละ  4,500 บาท
 

 ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ช่องทางการสมัคร
1. Website
2. Fax 074-422729
3. Tel 089-5518406,081-3282788
4.Email: yotathaicenter@gmail.com
สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)
ทาง ไปรษณีย์ /Fax/Email
ผู้ เข้าอบรมส่งแจ้งยืนยันเข้า อบรม
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com
ชำระเงิน
โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่

ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนากับ บจ.โยธาไทยฯ เลขบัญชี 980-8-51675-0 


การส่งหลักฐานการโอน เงิน
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com


การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม


  
  
Comments