โครงการอบรมเชิงวิชาการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย”


รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
CON 18
 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

2
4-5 เมษายน 2555
 2001,200
โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงรายอบรมเสร็จแล้ว

CON เชียงรายลงชื่อสมัครเข้าอบรม
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว


Download เอกสาร
 เอกสารดู /Download
(pdf)
Download
(word)

 รายละเอียดโครงการ

คลิก
-
 หนังสือเชิญ อบจ. เทศบาล อบต.

คลิก-
 หนังสือเชิญส่วนราชการ

คลิก-
 หนังสือเชิญภาคเอกชน 

คลิก -
 กำหนดการอบรม

 คลิก -
 หนังสือยืนยันการสมัคร

คลิก คลิก
 ใบสำรองที่พัก 

 คลิก  คลิก


2. วัตถุประสงค์

      1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
                      ของราชการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและความก้าว
    หน้าในการปฏิบัติงานด้านช่าง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจธุรกิจพลังงาน

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการทำโครงการเสนอขอ
    งบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีก่อสร้าง
    ใหม่ๆ

3. แนวคิดในการจัดการอบรม

มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม 

 4. เป้าหมาย

ผู้เข้าอบรม สายงานช่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ช่างโยธา วิศวกร สถาปนิก  หรือ บุคลากรในสายงานอื่นที่สนใจ จำนวน รวมประมาณ 200 คน

 5. ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายๆ ฉบับ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่สำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชนในท้องถิ่นในมิติ ต่างๆ  เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

งานช่าง เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน งานช่างมีภาระความรับผิดชอบอย่างกว้างขวางหลายขั้นตอน  ตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การกำหนดราคากลาง การควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง ตลอดจนการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนของการทำงานต้องมีความรอบคอบรัดกุม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดประโยชน์ใช้สอยตรงตามความต้องการของประชาชนและมีความแข็งแรงมั่นคงตามหลักวิศวกรรม

การที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ และภารกิจต่างๆ ได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ราชการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานช่างตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และต้องได้รับการเพิ่มพูนและรับทราบระเบียบปฏิบัติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเกิดประโยชน์กับราชการและลดความผิดพลาด  อันจะเกิดผลเสียต่อราชการและเกิดโทษต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

โยธาไทยเทรนนิ่ง หรือ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลด้านช่างและการพัฒนาท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างในองค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ร่วมกับ ชมรมช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ขึ้น

 
ฟอร์มสเปรดชีตของ Google

Comments