AutoCAD CIVIL 3D สำหรับงานทาง

 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
Civil3

 

 AutoCAD  Civil 3D สำหรับงานทาง
วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
 
3
 
5

 23-27 กันยายน 2556
 
50

4,500 


โรงแรมคุ้มภูคำ
 จ.เชียงใหม่

เสร็จสิ้น
การอบรม

 
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
AutoCAD Civil 3D สำหรับงานทาง


ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว


หลักการและเหตุผล

ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา สำรวจออกแบบและภูมิสถาปัตยกรรม มีการพัฒนาโดยใช้ เทคโนโลยี่  ช่วยในการปฏิบัติงานภาคสนามทำให้เกิดข้อมูลทางด้านดิจิตอลมาพร้อมกับ filed book

ดังนั้น โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาก็มีการพัฒนาตามให้ใช้งานเฉพาะทางมากขึ้นเช่น โปรแกรม AutoCAD civil 3D จึงสนับสนุนข้อมูลทางด้านดิจิตอลที่ได้มาจากกล้องสำรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรนี้จะใช้โปรแกรม AutoCAD civil 3d เพื่อรับข้อมูลจากภาคสนามมาเพื่อจำลองข้อมูลภาคสนามเพื่อการออกแบบวิศวกรรม การเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง site Design การออกแบบแนวถนน roadway plan alignments  การคำนวณค่าดินตัดดินถม cross section การสร้าง base map จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ topographic map แผนที่เส้นชั้นความสูง contour map

 DOWNLOAD เอกสาร 
เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)
  รายละเอียดโครงการ


คลิก
-
  หนังสือเชิญอบรม


คลิก-
  กำหนดการอบรม รุ่นที่ 2 ขอนแก่น  


คลิก-
 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 2 ขอนแก่น  


คลิกคลิก
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 2 ขอนแก่น  


  คลิก  คลิก
  กำหนดการ  รุ่นที่ 3 เชียงใหม่ 
 
 คลิก
  หนังสือยืนยันการเข้าอบรม  รุ่นที่ 3 เชียงใหม่ 

 คลิก คลิก
  ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 3 เชียงใหม่ 

 คลิก คลิก
หมาย เหตุ
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1.ผู้เข้าอบรมเคยอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD(สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)มาแล้ว
หรือเขียนแบบ AutoCAD ได้ 

2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้งานด้านสำรวจ survey  และข้อมูลจากกล้องสำรวจเพื่อนการอบร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมมา
ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง
มาพร้อมความตั้งใจอยากได้ความรู้

1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ที่นำมาอบรม System Requirements

          CPU dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology สำหรับ Windows® XP Professional or Home edition (SP3 or later)

          CPU dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology สำหรับMicrosoft® Windows® 7 Enterprise

          RAM  2 GB (4 GB recommended) 

2.ถ้ามีข้อมูลจากกล้องสำรวจให้นำมาประกอบการอบรมได้

รูปแบบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบช่างสอนช่าง

กลุ่ม เป้าหมาย

ช่าง   นายช่างโยธา วิศวกร และผู้สนใจ

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ 4,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)
บุคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก

 
 

   เนื้อหาการอบรม

         
การนำเข้าข้อมูลสำรวจ การสร้างแบบจำลองจากข้อมูลสำรวจให้ได้พื้นที่ การวิเคราะห์พื้นที่ การออกแบบพื้นที่ (site design)ตลอดจนการทำงานกับภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงความรู้พื้นฐานที่ควรทราบ เพื่อควบคุมและกำหนดรูปแบบการทำงาน สำหรับเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD civil3D อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้เป็นอย่างดี

Introduction แนะนำเบื้องต้น

แนะนำโปรแกรม AutoCAD and AutoCAD civil3d

หลักการเขียนแบบ 2D,3D คำสั่งพื้นฐาน AutoCAD civil 3d

AutoCAD Civil 3d 2012 User Interface

Standard ribbon bar ,Layout tools,

 Properties Editor Workspace

 ( Civil3d, 2d Drafting and annotation, 3d Modeling

                         การนำเข้า ส่งออกข้อมูล

การนำเข้าข้อมุลสำรวจ Import Survey Data Points

การนำเข้าส่งออก (Import and Export Data Point)


                        การวิเคราะห์ข้อมูล Analysis

การสร้าง 3D Elevation Analysis

การสร้าง Slope Analysis

การสร้าง Slope Arrow Analysis

การสร้าง Watershed Analysis

การสร้าง Water drop Analysis

   การสร้างและแก้ไข


การสร้าง Point style , Create Points, Point Label Style ,Group point Lock Points

and Lock Group Points, Points report Point Table ( Group Point Table and Select Points Table)

แก้ไข จุดสำรวจ Point Editing

            การสร้างพื้นผิวจากข้อมูลสำรวจ Create Surface

การใช้คำสั่งSurface Properties ,

การสร้างและแก้ไขSurface Style - Contours and Points

การสร้างเส้นชั้นความสูง Contour lines and Edits

การสร้างเขตที่ดินและการหาพื้นที่ Boarder Line

การสร้างและแก้ไขตัวหนังสือ Contour and, Contour Label

การเขียนเส้นแนวถนน เส้นโค้ง การสร้างตาราง (Lines , Curves and Table )

การทำงานในคำสั่งงานสำรวจ การวางแนว  Alignment , Create Alignment

การสร้างProfiles and Profiles Views , Creating and Editing Profiles , Display and Labeling Profiles


การนำภาพถ่ายทางอากาศGoogle Earth มาใช้ใน AutoCAD civil 3D


การสร้าง รูปตัด  (Sections) , Sampling Section Data along an Alignment , Create Section View

 

งานดินขุดดินถม

การแบ่งแปลงที่ดิน ( Parcels ) Create Parcel from Objects, Create Parcel from Tools,Converting a Boundary to a Parcel

การปรับดิน ( Grading ) , Working with Feature Lines ,Working with Grading Groups,Working with Composite Surfaces, Grading Criteria Sets

การคำนวณงานดิน ( Volume Calculation ) , TIN Volume Surface , Cut-Fill Surface Style, Grid Volume

 

 

    


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406, 074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 
 

 

รุ่นที่ 1 ใบสมัคร “AutoCAD Civil3D สำหรับงานทาง”


Comments