การใช้ตารางคำนวณเบื้องต้นสำหรับงานพัฒนาท้องถิ่น(EXCEL เบื้องต้น)

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
B.EXC2

 การใช้ตารางคำนวณเบื้องต้นสำหรับ
งานพัฒนาท้องถิ่น
(EXCEL เบื้องต้น)


 2 52-6 พฤษภาคม 2554 
 503,000
  ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จ.เชียงใหม่กำลังอบรม

ลงชื่อสมัครเข้าอบรม

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม

 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน

เป้าหมาย
      บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน

      รุ่นละ 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
    - บุคลากรภาคราชการ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท
    - บุคลากรภาคเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ   3,500 บาท
      รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
      หมายเหตุ: ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


DOWNLOAD เอกสาร


 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)

รายละเอียดโครงการ

คลิก -
หนังสือเชิญ อบจ. อบต. เทศบาล

 คลิก -
หนังสือเชิญส่วนราชการ

 คลิก -
หนังสือเชิญภาคเอกชน

 คลิก -
กำหนดการ รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่

 คลิก -
หนังสือยืนยัน รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่

 คลิกคลิก
ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่

 คลิก คลิก
กำหนดการ รุ่นที่ 3 จ.นครราชสีมา

คลิก
 
หนังสือยืนยัน รุ่นที่ 3 จ.นครราชสีมา

 คลิก คลิก
ใบสำรองที่พัก  รุ่นที่ 3 จ.นครราชสีมา 
คลิก

 คลิก
 


นื้อหาการอบรม
                         1.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Spreadsheet    

  ลักษณะโปรแกรม Spreadsheet

 ความสามารถและขอบเขตการใช้งาน Spreadsheet

2.  การใช้งาน  Microsoft Excel เบื้องต้น       

 ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ

 วิธีการใช้คำสั่งใน Excel

 การเปิด/ปิดส่วนต่างๆ ของหน้าจอ

 Worksheet, Workbook

 Column, Row, Range, Cell

 การเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของ Worksheet

3.  การป้อนข้อมูล               

 การป้อนตัวเลข

 การป้อนวันที่หรือเวลา

 การป้อนข้อความ

 การแก้ไขข้อมูลใน Cell

 เทคนิคการป้อนข้อมูล

 การเติมข้อมูลให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ (Auto Complete)

 การป้อนข้อมูลแบบเรียงลำดับ (AutoFill)            

 การอ้างถึงป้ายชื่อแถวคอลัมน์โดยตรงในสูตร

 การป้อนข้อมูลแบบ 3 มิติ

4.   การเลือกช่วงข้อมูล       

 การเลือก Cell

 การเลือก Worksheet

5.  การแก้ไขข้อมูล              

 การแก้ไขข้อมูลภายใน Cell

 การ Copy และการ Move Cell, Row, Column

 การแทรก การลบ Cell, Row, Column

6.  การเปลี่ยนแปลงมุมมองของแผ่นงาน     

 การตรึง Row และ Column

 การย่อ/ขยาย Row และ Column

 การซ่อน/แสดง Row และ Column

 การ Zoom

 การสร้างและใช้งานมุมมอง (View)

7.   การจัดรูปแบบข้อมูล     

 การเปลี่ยนความกว้าง Column หรือ Row

 การจัดรูปแบบตัวอักษร

 การทำเส้นขอบ (Border), ลวดลาย และสี

 การจัดรูปแบบวันที่และเวลา

การจัดรูปแบบตัวเลข

                           8.  การสร้างสูตร  

 การใช้สูตรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

 การย้ายและ Copy สูตร

 การใช้ตัวอ้างอิงสูตร

 การใช้ปุ่ม Sum อัตโนมัติ

 ตัวอย่าง Function (Sum, Average, Min, Max etc.)

9.   การทำงานกับรูปภาพ    

 การใส่รูปภาพลงบน Worksheet

 เส้น, ลูกศร, สี่เหลี่ยม, วงรี และเส้นโค้ง

 รูปหลายเหลี่ยม

 กรอบข้อความ

 การปรับขนาด, การย้าย และการ Copy

 การซ่อนและการพิมพ์

10.  การสร้าง Graph            

 การสร้าง Graph บน Worksheet /การสร้าง Graph แยกจาก Worksheet

 การแก้ไข Graph

 การเพิ่มชื่อข้อมูล, ชื่อเรื่อง และรายการอื่นๆ ภายใน Graph

 การเปลี่ยนชนิดของ Graph

11.  การปรับแต่งการแสดงผล            

 ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ

 การกำหนด Option ในการแสดงผล

 การแสดงและซ่อนส่วนประกอบต่างๆ

12.  การเรียงลำดับและการกรองข้อมูล            

 การเรียงลำดับข้อมูล

 การกรองข้อมูลโดยใช้ AutoFilter

 การกรองข้อมูลโดยใช้ Advanced Filter

 การ Copy ข้อความที่กรองแล้วไปยังตำแหน่งอื่น

13. การพิมพ์เอกสารทาง Printer     

 การตรึง Row และ Column ในการพิมพ์

 การกำหนดขอบเขตในการพิมพ์

 การจัดรูปแบบการวางกระดาษ

 การกำหนดหมายเลขหน้า

 
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ช่องทางการสมัคร
1. Website
2. Fax 074-422729
3. Tel 089-5518406,081-3282788
4.Email: yotathaicenter@gmail.com
สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)
ทาง ไปรษณีย์ /Fax/Email
ผู้ เข้าอบรมส่งแจ้งยืนยันเข้า อบรม
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com
ชำระเงิน
โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
ชื่อ หสม.สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หมายเลขบัญชี  368-0-28011-4
การส่งหลักฐานการโอน เงิน
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com


การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรมการใช้ตารางคำนวณเบื้องต้นสำหรับงานพัฒนาท้องถิ่น ‎(EXCEL เบื้องต้น)‎

Comments