เนื้อหาการอบรม AutoCADMAP

การบรรยาย มีเนื้อหา ดังนี้

-          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

-          การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพื้นที่

-          พื้นฐานการจัดทำและการอ่านแผนที่

-          การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

 

-          การใช้งาน AutoCAD MAP  ระดับเบื้องต้น

o   ส่วนประกอบของ AutoCAD

o   การจัดการ Toolbar

o   การจัดการชั้น Layer

o   การสร้างไฟล์งานในการเขียนแบบ

o   การกำหนดค่าเงื่อนไขในการเขียนแบบ

o   การอ้างอิงพิกัดในการเขียนแบบ

o   การกำหนดหน่วยการวัด (Units)

o   คำสั่งสำหรับสร้างรูปภาพในการเขียนแบบ

o   คำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งรูปภาพ

o   คำสั่งในด้านการจัดการ Layer

o   คำสั่งในด้านการจัดการข้อมูลแผนที่

o   การต่อเส้น line หลายๆเส้นให้เป็น Polyline

o   คำสั่งในด้านการจัดการภาพ Raster Image

- การเขียนแผนที่บนพื้นฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth

o   การอ่านค่าพิกัดฉาก (UTM) จาก โปแกรม Google Earth

o   การอ้างอิงพิกัดในการเขียนแผนที่

o   การจัดทำระวางกริด (Grid) ในระบบ UTM

o   การส่งออกแผนที่ เพื่อใช้งานกับ Google Earth

- การจัดการ Raster Image (ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพถ่ายดาวเทียม, ภาพระวางที่ดิน)

o   การเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียม การนำเข้าภาพถ่ายดาวเทียม หรือ Raster Image

o   การตรึงภาพ หรือการกำหนดค่าพิกัดให้กับภาพ  GCP ( Ground Control Point )

o   การตัดภาพ ต่อภาพ Rater (Clip, Merge Image)

o   การส่งออกภาพ Raster Image

-  การเขียนแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ

-                   การเขียนแผนที่เส้นทางคมนาคม

-                   การเขียนแผนที่แหล่งน้ำ

-                   การเขียนแผนที่อาคาร

-                   การเขียนแผนที่แสดงรูปแปลงที่ดิน

- การจัดการข้อมูลแผนที่ Attribute data 

o   การสร้าง และการนำเข้าตารางข้อมูล ให้กับ แผนที่

o   การเชื่อมโยงแผนที่กับข้อมูล Database Access

-         การส่งออกแผนที่ไปเป็นรูปแบบ Shape File

-         การสร้าง Layout ในการจัดพิมพ์ (Plot) แผนที่

-         การนำแผนที่ Shape File มาใช้งานใน AutoCAD MAP

Comments