การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม

การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014
ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในการจัดการข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ มีการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่เชิง ตัวเลข และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม โดยเฉพาะในงานด้านโยธา งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานจัดทำแผนที่เพื่อพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อแสดงลักษณะภูมิประเทศ นอกจากนี้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง คือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการสำรวจ ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing : RS) และเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก (Global Position System : GPS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ทั้งข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลเชิงตำแหน่งข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลอรรถาธิบายรายละเอียดร่วมกันกับระบบMIS ที่มีอยู่ได้อยางมีประสิทธิภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรและช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวด้านงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS การจัดเตรียมรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี การจัดทำแผนที่แม่บท และการจัดทำแผนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านช่าง ซึ่งเหมาะกับ จ้าหน้าที่ส่วนงานโยธา เจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษี หรือนายช่างในสำนักงาน

     

2. วัตถุประสงค์
                                
      2.1เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรมด้วย โปรแกรม AutoCAD MAP
        2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้
        2.3 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางกาย ในระดับครัวเรือนมาตราส่วน 1: 4,000 เพื่อ การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น บนฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางกาย ในระดับครัวเรือน มาตราส่วน 1: 4,000เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 


3. อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องเตรียม
              

ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook เพื่อติดตั้งโปรแกรมงานจัดทำแผนที่ 

ความต้องการดังนี้

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® 7 Professional, Ultimate, or Enterprise, Microsoft® Windows Vista® Enterprise, Business, or Ultimate (SP2 or later), or Microsoft® Windows® XP Professional (SP3 or later)

-  สำหรับ Windows 7 or Vista : CPU ต้องไม่ต่ำกว่า Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2  technology

-  สำหรับ Windows XP : CPU ต้องไม่ต่ำกว่า Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology

-    ความต้องการขั้นต่ำ CPU ไม่ต่ำกว่า Intel core 2 Duo 2.0 GHz (Core i5ขึ้นไปจะดีมาก)

-    แรม RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB ( 1GB พอได้แต่ช้าครับ)

-    ความละเอียดจอ ไม่ต่ำกว่า 1,280 x 768 with true color การ์ดออนบอร์ดได้ แต่ถ้าการ์ดจอนอกจะยิ่งดีครับ

-     พื้นที่ติดตั้งโปรแกรม Drive C ต้องมีไม่ต่ำกว่า 8 GB

-    Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later

สิ่งที่ต้องนำมา (ถ้ามี)

            แผนที่ทางกายภาพในลักษณะของ Paper Map เช่น แผนที่ 1: 50,000ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ระวางที่ดิน แผนที่ระบบประปา เป็นต้น

            - ข้อมูลที่บรรยายแสดงถึงแนวเขต หรือ ข้อมูลพิกัดหมุดหลักของแนวเขตการปกครอง

         - ข้อมูลแผนที่ หรือ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ที่เคยได้ทำแล้ว และต้องการมาปรับปรุง


4. เป้าหมาย

                ช่าง นายช่าง  และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน

5. ค่าลงทะเบียน
                บุคลากร ภาคราชการและภาคเอกชน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
                หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 


6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ              
        6.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานได้

        6.2 ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรมGoogle Earth ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ศึกษา จากการเข้าอบรมครั้งนี้ได้
        6.3 สามารถสร้างแผนที่พื้นฐาน Base Map ระดับหลังคาเรือน มาตราส่วน1:4000 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ศึกษาได้
        6.4 สามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไป ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เช่น การจัดเก็บรายได้ (แผนที่ภาษีฯ) การบริหารงานระบบประปา การบริหารงานการออกใบอนุญาตก่อสร้าง การบริหารงานขยะมูลฝอย ฯลฯ
          

วิทยากร อ.อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ

Download เอกสาร 

 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)
 
  รายละเอียดโครงการ


คลิก
-
  หนังสือเชิญอบรม


คลิก
-

หมาย เหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม


เนื้อหาการอบรม

-          
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
-          
การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพื้นที่
-          
พื้นฐานการจัดทำและการอ่านแผนที่

 -          การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

-          การใช้งาน AutoCAD MAP  ระดับเบื้องต้น

o   ส่วนประกอบของ AutoCAD

o   การจัดการ Toolbar

o   การจัดการชั้น Layer

o   การสร้างไฟล์งานในการเขียนแบบ

o   การกำหนดค่าเงื่อนไขในการเขียนแบบ

o   การอ้างอิงพิกัดในการเขียนแบบ

o   การกำหนดหน่วยการวัด (Units)

o   คำสั่งสำหรับสร้างรูปภาพในการเขียนแบบ

o   คำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งรูปภาพ

o   คำสั่งในด้านการจัดการ Layer

o   คำสั่งในด้านการจัดการข้อมูลแผนที่

o   การต่อเส้น line หลายๆเส้นให้เป็น Polyline

o   คำสั่งในด้านการจัดการภาพ Raster Image

การเขียนแผนที่บนพื้นฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth

o   การอ่านค่าพิกัดฉาก (UTM) จาก โปแกรม Google Earth

o   การอ้างอิงพิกัดในการเขียนแผนที่

o   การจัดทำระวางกริด (Grid) ในระบบ UTM

o   การส่งออกแผนที่ เพื่อใช้งานกับ Google Earth

การจัดการ Raster Image (ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียม, ภาพระวางที่ดิน)

o   การเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียม การนำเข้าภาพถ่ายดาวเทียม หรือRaster Image

o   การตรึงภาพ หรือการกำหนดค่าพิกัดให้กับภาพ  GCP ( Ground Control Point )

o   การตัดภาพ ต่อภาพ Rater (Clip, Merge Image)

o   การส่งออกภาพ Raster Image

-  การเขียนแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ

-                   การเขียนแผนที่เส้นทางคมนาคม

-                   การเขียนแผนที่แหล่งน้ำ

-                   การเขียนแผนที่อาคาร

-                   การเขียนแผนที่แสดงรูปแปลงที่ดิน

การจัดการข้อมูลแผนที่ Attribute data 

o   การสร้าง และการนำเข้าตารางข้อมูล ให้กับ แผนที่

o   การเชื่อมโยงแผนที่กับข้อมูล Database Access

-         การส่งออกแผนที่ไปเป็นรูปแบบ Shape File

-         การสร้าง Layout ในการจัดพิมพ์ (Plot) แผนที่

-         การนำแผนที่ Shape File มาใช้งานใน AutoCAD MAP
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 
 

รุ่นที่ 8-9 การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012


หน้าเว็บย่อย (1): เนื้อหาการอบรม AutoCADMAP
Comments