การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง
เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
ACB49
ใหม่

 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
 วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
 49 5

 18-22 สิงหาคม 255750 5,500 จ.มุกดาหาร   เปิดรับสมัครคลิก
 
ACB50
 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ

 50 514-18 กรกฎาคม 2557 505,500 โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล 
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัครคลิก
 
ACB50
 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ

51  8-12 กันยายน  255750 5,500 จ.เพชรบูรณ์  เปิดรับสมัครคลิก

 
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)


ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว


1. หลักการและเหตุผล

               
 งานเขียนแบบก่อสร้าง เป็นงาน หลักงานหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  ในอดีตการเขียนแบบก่อสร้างเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ต้องเขียนด้วยมือ ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะด้าน ต้องมีโต๊ะเขียนแบบ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการวัดระยะ วัดมุม วัดองศา ต่างๆ ตลอดจน ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเขียนภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ ตลอดจน มีความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เมื่อมีความจำเป็นต้อง แก้ไขแบบแปลนนั้นๆ 
                ต่อ มาการเขียนแบบก่อสร้าง ได้นิยมเขียนในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างกว้างขวาง ว่าสามารถช่วยงานได้อย่างดี ก็คือโปรแกรม AutoCAD ซึ่งมีความสามารถสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                การ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อ สร้าง สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ อบรม
 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) เพื่อ ให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
                เพื่อให้ความรู้เรื่องการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน ให้สามารถเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD ในระดับเบื้องต้นได้ 

3. แนวคิดในการจัดการอบรม
                เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
                - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์  เบื้องต้นได้
                  (ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน)
                - มีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร 
                - ตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม


5. เป้าหมาย
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน 
                รุ่นละ 50 ท่าน


6. ค่าลงทะเบียน
                - บุคลากรภาคราชการ ภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ  5,500 บาท
               
   รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
                หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ในระดับเบื้องต้นได้ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง

8. การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
                
 
        
โปรแกรมที่จะใช้สอน

            โปรแกรม AutoCAD 

หมายเหตุ
             ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน


Download เอกสาร
 เอกสารดู /Download
(pdf) 
Download
(word)
 
  หนังสือเชิญอบรม

คลิก
 -
  รายละเอียดโครงการ

คลิก-
  กำหนดการอบรม รุ่นที่ 48 หาดใหญ่ 

 คลิก -
  หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 48 หาดใหญ่ 

 คลิก คลิก
  ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 48 หาดใหญ่  คลิก

 คลิก
หมายเหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม
 
 เนื้อหาหลักสูตร

การปรับพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์และ คน
โครงสร้างและระบบไฟล์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ใช้โปรแกรม 
การปรับสภาพแวคล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรม AutoCAD การปรับ Options ใน AutoCAD 2007 ที่เหมาะสม การใช้ปุ่มฟังชั่นคีย์ควบคุมโหมดต่างๆ ของ AutoCAD 
การเลือกวัตถุ(Object Selection)และเทคนิคในการเลือกวัตถุ 
การใช้ Object Snaps ในโหมดต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ใน AutoCAD 2007 
การใช้ Polar Snap และ Polar Tracking ช่วยในการกำหนดมุมอย่างแม่นยำ

โหมดการพิมพ์งาน
การกำหนดรูปแบบและการเขียนเส้นบอกขนาดในโมเดลสเปสและเปเปอร์สเปส 
การใช้ Window Properties ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุและการกำหนดสเกลให้กับวิวพอร์ท 
การใช้ Line Weight ควบคุมความหนาของเส้นในการเขียนและพิมพ์แบบแปลน(การตั้งเบอร์ปากกา)
การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิวพอร์ท 


โหมดการเขียนงานและแก้ไข

ชุดคำสั่งในการเขียนภาพ / ชุดคำสั่งในการแก้ไขปรับแต่งภาพ / ในการควบคุมมุมมอง 
ชุดคำสั่งในการควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ อาทิ เช่น LAYER, LINETYPE 
การใช้บล็อค(Blocks)และเอกซ์เรฟ(external referent ) การอ้างอิงงานนอก file drawing อื่นๆ

เอกซ์เรฟ(Xrefs) อิมเมจ(Images)และแอททริบิวต์(Attributes) 
การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้าง Layouts ด้วย Layout Wizard การสร้างวิวพอร์ท 
การแปลงข้อมูลไฟล์แบบแปลน เพื่อใช้ในอินเตอร์เนต การใช้บราวเซอร์ในการเปิดไฟล์ wmf

การใช้คำสั่งย่อและการสร้างคำสั่งย่อขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง 
การสร้างปุ่มไอคอนบรรจุคำสั่งใหม่ๆ และวิธีการเขียน Macro ให้กับปุ่มไอคอน 
การใช้ AutoLISP ในระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยในการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง

  


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 

รุ่นที่ 47-49 ใบสมัครโครงการอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD ‎(สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)‎
Comments