การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่งรหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
Archi 6

  
การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี

6

5

8-12 กรกฎาคม  2556

50

4,500
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
.อุบลราชธานี

เสร็จสิ้นการอบรม

ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
การออกแบบเขียนแบบสถาปัตกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว

1. หลักการและเหตุผล

      Archicad แตกต่างจากโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานออกแบบ - เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ลักษณะการทำงานจะเป็นการสร้างชิ้นงาน 3 มิติของ อาคารทั้งหลัง โดยภายในโปรแกรมได้เตรียมคำสั่งที่ใช้สร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารมาให้ เช่น เสา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา และอื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าหรือปรับเปลี่ยน ให้ตรงกับความต้องการ หลังจากที่สร้างชิ้นงาน 3 มิติของตัวอาคารแล้ว ก็จะได้แบบแปลน 2 มิติ ของแต่ละชั้นรวมถึงรูปตัด, รูปด้านต่าง ๆ ทันที และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือขนาดต่าง ๆ ของชิ้นงาน 3 มิติ แบบแปลน 2 มิติก็จะปรับเปลี่ยนตามทันที ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดของ แบบแปลนและใช้เวลาในการทำงานน้อยลงอย่างมาก นอกจากจะใช้สร้างชิ้นงานและแบบแปลน แล้ว ยังสามารถสร้างงานนำเสนอผลงานในรูปแบบทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาพ Animation ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์งานกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น AutoCAD, SketchUp, Artlantis ได้ด้วย


            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาและสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นว่า การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อ สร้าง จึงได้จัดทำโครงการ อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วย โปรแกรม ArchiCAD  เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป
              
2. วัตถุประสงค์
                                
        ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโมเดลอาคาร 3 มิติ แล้วแปลงเป็นชิ้นงาน 2 มิติ (แปลน,รูปตัด,รูปด้าน) เพื่อจัดทำเป็นแบบก่อสร้าง
(ผู้สมัครเข้าอบรมควรมีความสามารถในการใช้คำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD ได้)

3. แนวคิดในการจัดการอบรม
               
เป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
                - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นได้
                  (ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน)
                - มีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร
                - ตั้งใจที่จะ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม

5. เป้าหมาย
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน
                รุ่นละ 50 ท่าน

6. ค่าลงทะเบียน
                - บุคลากรภาคราชการและภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
                  รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมเขียนแบบ ArchiCADได้ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง

8. การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล

โปรแกรมที่จะใช้สอน

       โปรแกรม ArchiCAD

เนื้อหาการอบรม        
 • ศึกษาเครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างและแก้ไขชิ้นงาน
 • การสร้างและปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร (เสา พื้น ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง อื่น ๆ)
 • การสร้างรูปด้าน, รูปตัด (2 มิติ และ 3 มิติ)
 • การจัดพิมพ์แบบแปลน 2 มิติ
 • การสร้างทัศนียภาพ และกำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
 • การสร้างภาพเสมือนจริง (Render)
 • การสร้าง Animation
 • การแลกเปลี่ยนไฟล์กับ AutoCAD, SketchUp
หมายเหตุ
             ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน


Download เอกสาร

 เอกสารpdf
Download
(word)

รายละเอียดโครงการ

คลิก
-
หนังสือเชิญอบรม

คลิก-
กำหนดการ รุ่นที่ 6 จ.อุบลราชธานี

คลิก -
หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 6 จ.อุบลราชธานี

 คลิกคลิก

หมาย เหตุ
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406, 074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 
 

รุ่นที่ 6 ใบสมัครโครงการอบรมการเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม ArchiCAD
Comments