การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD
รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
  หมายเหตุ

>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว 

 
 วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


หลักการและเหตุผล            Archicad แตกต่างจากโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานออกแบบ - เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ลักษณะการทำงานจะเป็นการสร้างชิ้นงาน 3 มิติของ อาคารทั้งหลัง โดยภายในโปรแกรมได้เตรียมคำสั่งที่ใช้สร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารมาให้ เช่น เสา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา และอื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าหรือปรับเปลี่ยน ให้ตรงกับความต้องการ หลังจากที่สร้างชิ้นงาน 3 มิติของตัวอาคารแล้ว ก็จะได้แบบแปลน 2 มิติ ของแต่ละชั้นรวมถึงรูปตัด, รูปด้านต่าง ๆ ทันที และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือขนาดต่าง ๆ ของชิ้นงาน 3 มิติ แบบแปลน 2 มิติก็จะปรับเปลี่ยนตามทันที ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดของ แบบแปลนและใช้เวลาในการทำงานน้อยลงอย่างมาก นอกจากจะใช้สร้างชิ้นงานและแบบแปลน แล้ว ยังสามารถสร้างงานนำเสนอผลงานในรูปแบบทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาพ Animation ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์งานกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น AutoCAD, SketchUp, Artlantis ได้ด้วย

 

            สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้เล็งเห็นว่า การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อ สร้าง จึงได้จัดทำโครงการ อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วย โปรแกรม ArchiCAD”  เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป


จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 5,000 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม 

เนื้อหาการอบรม

-ศึกษาเครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างและแก้ไขชิ้นงาน

-การสร้างและปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร (เสา พื้น ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง อื่น ๆ)
-การสร้างรูปด้าน, รูปตัด (2 มิติ และ 3 มิติ)
-
การจัดพิมพ์แบบแปลน 2 มิติ /การสร้างทัศนียภาพ และกำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
-การสร้างภาพเสมือนจริง (Render) / การสร้าง Animation/ การแลกเปลี่ยนไฟล์กับ AutoCAD, 
SKETCHuPขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)
 

ใบสมัครโครงกากรอบรม “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD"

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ตู้ ปณ.30 ไปรษณีย์คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Email Address : yotathaicenter@gmail.com
สำนักงาน 0-895-518-406, 074-212-422    โทรสาร 074-445-065
ผู้จัดการ 0-813-282-788 ,  Line ID (เป็นทางการ) : @YotathaiTraining

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

Comments