การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

 ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)

ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้
 


แนวคิดในการจัดการอบรม
                เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
                - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์  เบื้องต้นได้ และ เขียนแบบ AutoCAD  ได้  หรือผ่านการอบรม AutoCAD เบื้องต้นมาก่อน 
                  (ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน)

                - มีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร 
                - ตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม

เป้าหมาย
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน 
                รุ่นละ 50 ท่าน


ค่าลงทะเบียน
                - บุคลากรภาคราชการ ภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ  5,500 บาท
               
   รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ในระดับสูงได้ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง

การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
                
 เนื้อหาการอบรม

1.การสร้างTemplate ตารางสำนักงาน (Template Drawings)
การสร้างไฟล์Template(Creating Template Drawings)
Drawing เท็มเพลทมาตรฐาน (Standard Template Drawings)
การโหลดใช้เท็มเพลทDrawing  (Loading a Template Drawing)
การปรับแต่งมาตรฐานเลเยอร์ และไดเมนชั่นในTemplate(Customizing Drawings with Layers and Dimensioning Specifications)
การปรับแต่ง Drawing ด้วย Layout (Customizing a Drawing with Layout)
การปรับแต่งวิวพอร์ทในDrawing  (Customizing Drawings with Viewports)
การปรับแต่งDrawing ให้ได้ขนาดตามพล๊อทไซส์ และสเกลของDrawing  (Customizing Drawings According to Plot Size and Drawing Scale)

2. สร้างไฟล์สคริปส์ และไฟล์สไลด์โชว์ (Script Files and Slide Shows)
แนะนำหลักการสร้างไฟล์สคริปส์ (Script Files) 
การสั่งรันไฟล์สคริปส์ (Running Script Files)
แนะนำการทำสไลด์โชว์ (Slide Show)
รู้จักกับสไลด์ (Slides) และประโยชน์
การสร้างสไลด์ (Creating Slides)

3 การปรับแต่งไฟล์ ACAD.PGP (Customizing the ACAD.PGP File)
ไฟล์ ACAD.PGP คืออะไร 
ส่วนประกอบต่างๆ ในไฟล์ ACAD.PGP 
การยกเลิกคำสั่งในไฟล์ (Undefining the Command)
หลักการสร้างคำสั่งใหม่ในไฟล์ (Redefining the Command)
การทำให้ไฟล์ ACAD.PGP Active (Reinitializing the ACAD.PGP File)

4. การปรับแต่งเมนู และทูลบาร์ (Customizing Menus and Toolbars)การปรับแต่งหน้าจอทำงาน (Customizing User Interface)
การสร้างเมนูของเราเอง (Creating a Customized Menu) 
การเพิ่มคำสั่งใหม่ขั้นสูงของเราลงไปในเมนู (Adding Nonstandard Commands to Menus)
ไฟล์ปรับแต่งเพิ่มเติม(Partial Customization Files)
การปรับในระดับเมนูย่อย (Cascading Submenus in Menus)
การเขียนไฟล์เมนู (Writing a Menu File) 
การปรับแต่งทูลบาร์ (Customizing Toolbars)
การสร้างคีย์ลัด (Creating Shortcut Menus)        
โปรแกรมที่จะใช้สอน

            โปรแกรม AutoCAD 

หมายเหตุ
             ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน

Download เอกสาร
 เอกสารดู /Download
(pdf) 
Download
(word)
 
  หนังสือเชิญอบรม

- -
  รายละเอียดโครงการ

--
  กำหนดการอบรม รุ่นที่ 4  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- -
  หนังสือยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 4  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

--
  ใบสำรองที่พัก  รุ่นที่ 4  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

--
หมายเหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

 5. การปรับแต่งริบบ้อน เวิร์คสเปซ และพาเลท (Customizing Ribbon, Workspaces, and Palettes)
โครงสร้างของริบบ้อน (Structure of Ribbon)
การสร้างริบบ้อนพาเนลใหม่ (Creating a Customized Ribbon Panel)
การสร้างแท็บใหม่บนริบบ้อน (Creating a Customized Ribbon Tab)
การสร้างคอนเท็กซ์บนริบบ้อน (Creating a Contextual Ribbon Tab) 
การปรับเวิร์คสเปซ (Creating and Modifying Workspaces) 
การปรับ Quick Access Toolbar (Customizing the Quick Access Toolbar)
6. เมนูชนิดอิมเมจไทล์ (Image Tile Menus)
เมนูชนิดอิมเมจไทล์คืออะไร (Image Tile Menus)
การใช้สไลด์ร่วมกับเมนูชนิดอิมเมจไทล์ (Slides for Image Tile Menus)
การสร้างเมนูชนิดอิมเมจไทล์(Creating Image Tile Menus)
การเขียนเมนูชนิดอิมเมจไทล์ (Writing Image Tile Menus)
ข้อบังคับ (Restrictions)
การระบุเลเบลให้เมนูชนิดอิมเมจไทล์ (Image Tile Menu Item Labels)
7. เมนูปุ่ม (Button Menus)
เมนูปุ่ม (Button Menus)
การเขียนเมนูปุ่ม (Writing Button Menus)
การจัดการพิเศษกับเมนูปุ่ม (Special Handling of Button Menus)
เมนูย่อย (Submenus)
การโหลดเมนู (Loading Menus)     

8.การใช้งาน Xref, Intro to AutoCAD 3D
การใช้งาน 
Xref เพื่ออ้างอิงข้อมูลจากภายนอก และช่วยในการทำงานเป็นทีม
การนำรูปภาพเข้ามาใช้ในโปรแกรม
ศึกษาคำสั่งในการสร้าง และแก้ไขวัตถุแบบต่างๆ เพื่อการเขียนงานที่ซับซ้อนขึ้น
การตั้งค่าโปรแกรมในส่วนของ 
3D
การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบ Solid, Surface และ Mesh

ศึกษาการสร้างวัตถุพื้นฐานของ 3D
การขึ้นรูปวัตถุ 
3D จากวัตถุ 2D
การปรับมุมมองในสภาวะ 
3D และการจัดการกับ UCS Icon
การแก้ไขดัดแปลงวัตถุเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
ทดสอบการ 
Render วัตถุเบื้องต้น

9.รู้จัก AutoLISP (About AutoLISP)
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 

รุ่นที่ 1-5 ใบสมัครโครงการอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD ‎(ระดับสูง)‎
Comments