การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัครลงชื่อสมัครเข้าอบรม

ตรวจดูรายชื่อผู้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม

 มีความตั้งใจเรียนรู้ และต้องการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ PC หรือ โน้ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม
1.คอมพิวเตอร PC  หรือ  Notebook 
2.handy drive 4gb. Up หรือ external hard disk (ถ้ามี)

เป้าหมาย

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน    รุ่นละ 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน
    - บุคลากรภาคราชการ  ภาคเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
       รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

หมายเหตุ: ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


DOWNLOAD เอกสาร


 เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)

รายละเอียดโครงการ

คลิก -
หนังสือเชิญ อบจ. อบต. เทศบาล

คลิก -
หนังสือเชิญส่วนราชการ

 คลิก -
หนังสือเชิญภาคเอกชน

คลิก -

 


นื้อหาการอบรม

ทฤษฎีการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์

o การพัฒนาการของคอมพิวเตอร์

การรู้จัก Hardware และการประกอบติดตั้ง

o Case, Power supply    o Main broad, Hard disc, DVD writer

o CPU, ( Intel, AMD), Ram

o VGA Card, Wireless Card o Mouse, Keyboard, Printer, Speaker

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ( xp windows 7)

o ส่วนประกอบของโปรแกรม Explorer

(การเข้าใช้งานในส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์)

o การ Copy, Move และ Delete File   

o การสร้าง Folder ,Rename, Save                      

o Recycle Bin                     o การค้นหาไฟล์งาน

การติดตั้งระบบ Windows

o การเตรียมย้ายข้อมูล         o การ Backup Driver           

o การตั้งค่า bios                  o การแบ่ง Hard disc            

o การติดตั้ง Windows         o การติดตั้ง Driver                               

o Language Setting             o การตั้งค่า Display Properties

o การใช้งาน Control Panel


การติดตั้งโปรแกรมใช้งานต่างๆ

o Antivirus Application      o Microsoft Office                  

o Nero, Power ISO                               

o Media Player, Msn          o AutoCad ,SketchUP, ฯลฯ

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมบีบอัดข้อมูล

การรู้จักกับ Virus และการป้องกัน

o การตรวจหา Virus เบื้องต้น                            

o การเซ็ตค่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

การเซ็ตค่า System Restore การตั้งค่าระบบเพื่อย้อนกับเมื่อระบบ windows เสียหาย

การใช้โปรแกรม XPE(การเข้าใช้งานเครื่องเมื่อระบบ windows เสียหาย)

การสํารองข้อมูล ด้วยวิธีการ Ghost

(คือการเก็บระบบทีสมบูรณ์ไว้เพือใช้เมื่อระบบเสียโดยไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่)

การกู้ข้อมูล(จากเครื่องที่ถูก format หรือลงโปรแกรมมาใหม่แต่ไม่ได้เก็บข้อมุลสําคัญไว้)

การเรียนรู้ระบบ Network (wireless )เบื้องต้น

o การเซ็ตค่า IP address                         o การเปลี่ยนชื่อเครื่อง และ กรุ๊ป

o การแชร์ข้อมูลในวงแลน                  

o การแชร์ไฟล์ ระหว่าง windows7 และ windowsXP

การใช้งาน โปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ท Web Browser เช่น IE, Firefox, Chrome

 
 
 ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ช่องทางการสมัคร
1. Website
2. Fax 074-422729
3. Tel 089-5518406,081-3282788
4.Email: yotathaicenter@gmail.com
สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)
ทาง ไปรษณีย์ /Fax/Email
ผู้ เข้าอบรมส่งแจ้งยืนยันเข้า อบรม
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com
ชำระเงิน
โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่

ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนากับ บจ.โยธาไทยฯ เลขบัญชี 980-8-51675-0 


การส่งหลักฐานการโอน เงิน
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com


การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรมใบสมัครการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นComments