อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup"

รหัส  โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
SK15
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
G
oogle Sketchup

 
 15 5  26-30 กันยายน 2554  50 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เสร็จสิ้นการอบรม

 
โครงการอบรม SketchUp ปี 2557 หลัง มกราคม คลิกที่นี่

ลงชื่อสมัครเข้าอบรม

"การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup"

 
 ตรวจดูรายชื่อลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว

DOWNLOAD เอกสาร

เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word)

รายละเอียดโครงการ

 คลิก -
หนังสือเชิญ อบจ. อบต. เทศบาล

คลิก -
หนังสือเชิญส่วนราชการอื่นๆ

 คลิก -
หนังสือเชิญภาคเอกชน
 คลิก -
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 15
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คลิก
 
 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 15
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คลิก 
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 15
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 คลิก 

หมาย เหตุ
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม


 

โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม
 1. Google Sketchup     2. Vray for Sketchup

เนื้อหา
   - การกำหนดสีและลวดลายให้กับชิ้นงาน
   - เพิ่มเติมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รถยนต์, ต้นไม้ ฯลฯ
   - การตั้งค่าแสงและตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร
   - การสร้างมุมมอง (Scene), รูปแบบการแสดงภาพ (Style)
   - การสร้างภาพเคลื่อนไหว
   - การ Render เพื่อสร้างภาพ Perspective

เป้าหมายที่ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
    สามารถสร้างและนำเสนออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ในรูปแบบภาพ 3 มิติเสมือนจริงในมุมมองต่าง    เช่น Perspective, Isometric รวมถึง Animation

รูปแบบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบช่างสอนช่าง

กลุ่ม เป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการ
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน

คุณสมบัติ ผู้เข้ารับการอบรม

- มีความรู้เรื่องการเขียนแบบก่อสร้าง
- ต้องตั้งใจเข้าอบรม สามารถ อยู่ ครบทั้ง 5 วัน อบรมเข้มข้น ตามมาตรฐาน
 "โยธาไทยเทรนนิ่ง"ที่ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมมา

ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง
มาพร้อมความตั้งใจอยากได้ความรู้


อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วนงานราชการท่านละ 3,000 บาท
บุคลากรหน่วนงานเอกชนท่านละ 3,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้รับการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
สมัครและ โอนเงินค่าลงทะเบียน
 

 
ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ช่องทางการสมัคร
1. Website
2. Fax 074-422729
3. Tel 089-5518406,081-3282788
4.Email: yotathaicenter@gmail.com
สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)
ทาง ไปรษณีย์ /Fax/Email
ผู้ เข้าอบรมส่งแจ้งยืนยันเข้า อบรม
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com
ชำระเงิน
โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
ชื่อ บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง หมายเลขบัญชี  368-0-33073-1
การส่งหลักฐานการโอน เงิน
1. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
2.  Fax 074-422729
3.Email: yotathaicenter@gmail.com


การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม


ใบสมัครเข้าอบรม โปรแกรม Google Sketchup NEWผลงานที่ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างได้เองหลังจบหลักสูตร
(จะสวยแบบนี้หรือเปล่าแล้วแต่บุคคลนะครับ)


 
 


 


 
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ตู้ ปณ.30 ไปรษณีย์คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Email Address : yotathaicenter@gmail.com
โทรศัพท์ 0-895-518-406  , 0-847-272-521
โทรสาร 074-422729 , 086-4904804