Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น (Excel ระดับกลาง)

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น (Excel ระดับกลาง)


รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้วDOWNLOAD เอกสาร

 หลักการและเหตุผล

          โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่งในบรรดาโปรแกรมสำนักงาน (Office) ของบริษัท Microsoft ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้อย่างแพร่หลาย ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรมประเภทกระดาษทำการ(Spreadsheet) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถบันทึก วิเคราะห์และนำแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานด้านคำนวณ การสร้างกราฟ แผนภูมิแท่ง และฐานข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านช่าง
สามารถทำการรวบรวมสูตรและคำสั่งในการคำนวณหาค่าต่างๆ ทางวิศวกรรมไว้มากมายเพื่อให้ ผู้ใช้สามารถคำนวณหาค่าได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วย มือการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ใน คำนวณหาค่าต่างๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

         สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Excel สำหรับงานช่างและงาน พัฒนาท้องถิ่น” เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่าง บุคลากรท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

จำนวนที่รับ  50 คน ต่อรุ่น

วิทยากร
ช่างอ่าง นายธราเทพ ทองเบ้า
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี


ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม 

เนื้อหาการอบรม


-แนะนำและวิธีการใช้โปรแกรมเอ็กเซล
-การกำหนดรูปแบบ การใช้งานเวิร์กชีต เวิร์กบุ๊ค เทคนิคการใช้งานและปรับแต่ง
-การใช้สูตร ฟังก์ชั่นการคำนวณ และการประยุกต์การใช้งาน
-เทคนิคการใช้งานขั้นสูงเบื้องต้น
-การใช้งานเกี่ยวกับกราฟ / การพิมพ์งาน


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining

2558 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น


สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ตู้ ปณ.30 ไปรษณีย์คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Email Address : yotathaicenter@gmail.com
สำนักงาน 0-895-518-406, 074-212-422    โทรสาร 074-445-065
ผู้จัดการ 0-813-282-788 ,  Line ID (เป็นทางการ) : @YotathaiTraining

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line