โครงการอบรมเชิงวิชาการ "ประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร"
 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัครลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร"เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word) 

  รายละเอียดโครงการ-
-

  หนังสือเชิญอบรม-
-
  
  กำหนดการอบรม รุ่นที่ 5 จ.อุดรธานี-

  
  หนังสือยืนยันการสมัคร 
รุ่นที่ 5 จ.อุดรธานี-

-
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ รุ่นที่ 5 จ.อุดรธานี


-

-

หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
- ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

2013-08-14-16 BE2 เชียงใหม่
หลักการและเหตุผล

    ในขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างของราชการ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดราคาของสิ่งก่อสร้าง ที่จะก่อสร้างว่าราคาที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์กับราชการและเป็นราคาที่ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการควรจะเป็นเท่าไร การที่จะประมาณราคาได้ครบถ้วนถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จะต้องเรียนรู้ และถึงแม้ปัจจุบันจะมีหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฉบับปี 2555 เป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดทำราคากลางแล้วก็ตามแต่ในงานก่อสร้างบางประเภทก็ยังต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ความชำนาญในการประมาณราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีประเภทงานย่อยจำนวนมากและบางงานเป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประมาณการต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอจึงจะสามารถถอดแบบประมาณราคาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เช่นงานตกแต่งภายใน งานระบบ งานไฟฟ้า งานจัดสวน เป็นต้น

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงได้จัดทำโครงการอบรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นความรู้ประสบการณ์ การถอดแบบประมาณราคา งานตกแต่งภายใน งานระบบ งานไฟฟ้า และงานจัดสวน โดยวิทยากร ผู้ชำนาญการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง


เนื้อหาหลักสูตร 

ภาพรวมการประมาณราคางานอาคาร

การใช้บัญชีค่าแรง

การประมาณราคางานบิวท์อิน + มีตัวอย่างให้ลองปฏิบัติ

การประมาณราคางานจัดสวน + มีตัวอย่างให้ลองปฏิบัติ

การประมาณราคางานประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม + มีตัวอย่างให้ลองปฏิบัติ

การประมาณราคางานไฟฟ้า + มีตัวอย่างให้ลองปฏิบัติ

การประมาณราคางานไฟฟ้า + มีตัวอย่างให้ลองปฏิบัติ

การประมาณราคางานระบบ (ลิฟท์+แอร์) + มีตัวอย่างให้ลองปฏิบัติ


อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ 4,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก

 


 


ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอนเงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • Email: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • Email: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

2557 ใบสมัครประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
Comments