โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับช่างท้องถิ่น

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยและชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย


รหัส โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
CR1

 
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานสำหรับช่างท้องถิ่น 
 
1
 
2
 25-26 กรกฎาคม 2556 
200
 
3,000
 
โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย
 
เปิดรับสมัคร
คลิก


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับช่างท้องถิ่น
1. หลักการและเหตุผล

           
   
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายๆ ฉบับ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่สำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบริการประชาชนในท้องถิ่นในมิติ ต่างๆ เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น งานช่าง เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน งานช่างมีภาระความรับผิดชอบอย่างกว้างขวางหลายขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบการเขียนแบบ การกำหนดราคากลาง การควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง ตลอดจนการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนของการทำงานต้องมีความรอบคอบรัดกุม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดประโยชน์ใช้สอยตรงตามความต้องการของประชาชนและมีความแข็งแรงมั่นคงตามหลักวิศวกรรม

การที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ และภารกิจต่างๆ ได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ราชการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานช่างตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และต้องได้รับการเพิ่มพูนและรับทราบระเบียบปฏิบัติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเกิดประโยชน์กับราชการและลดความผิดพลาด อันจะเกิดผลเสียต่อราชการและเกิดโทษต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านา ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) และชมรมช่างจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างในองค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ร่วมกับ ชมรมช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ    “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับช่างท้องถิ่นขึ้น

 2. วัตถุประสงค์

              1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
           2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านช่าง
           3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจธุรกิจพลังงาน

4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านช่าง


                
 
        
โปรแกรมที่จะใช้สอน

            โปรแกรม AutoCAD 

หมายเหตุ
             ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน

Download เอกสาร
 เอกสารดู /Download
(pdf) 
Download
(word)
 
  หนังสือเชิญอบรม

คลิก
 -
  รายละเอียดโครงการ

คลิก-
  กำหนดการอบรม 

คลิก -
  หนังสือยืนยันเข้าอบรม 

คลิกคลิก 
หมาย เหตุ 
             - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม3. แนวคิดในการจัดการอบรม
                เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม 


5. เป้าหมาย
                - ผู้เข้าอบรม สายงานช่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ช่าง โยธา วิศวกร สถาปนิก หรือ บุคลากรในสายงานอื่นที่สนใจ จำนวน รวมประมาณ 200 คน

6. ค่าลงทะเบียน

               - บุคลากรภาคราชการ ภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท
              
   รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
 หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องงานการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการและเรื่องอื่นๆที่ได้รับการอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
8. การประเมินผล
                - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
 


ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์ 074-212-422, 0-813-282-788, 0-895-518-406

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม
 

ใบสมัคร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับช่างท้องถิ่น


Comments