โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยที่ เชียงใหม่

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
MTF1

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D

 1 59-13 พฤษภาคม 2554  50
3,000
ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัคร
คลิก

COM2

การจัดการและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


 2 530 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2554  50
3,000
ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จ.เชียงใหม่เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments