โครงการอบรมที่เชียงใหม่

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 CON 22
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ

(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
 22 5 25-29 มิถุนายน  2555
 200 3,000โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่ 
เปิดรับสมัคร
คลิก
Archi 2
 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD


 2 5  2-6 กรกฎาคม  2555 503,000
  โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่
  เปิดรับสมัคร
คลิก
 EXC 7 (Excel ระดับกลาง)


7
5
2-6 กรกฎาคม 2555
50
3,000
 ศูนย์ศึกษาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 จ.เชียงใหม่
 เปิดรับสมัคร
คลิก 

 NEO 17   การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


 17 5 3-7 กันยายน 2555  50 3,000ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จ.เชียงใหม่ 
เปิดรับสมัคร
คลิก

Comments