BANNER


โครงการอบรมงบประมาณปี  2556


 โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 CON 26

เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)


 26  5 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน  2555
 200  4,500 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 27

เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)

27
 5 19-23 พฤศจิกายน  2555 200
4,500
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
 จ.อุดรธานี
 เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 28

 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)

 28 5
17-21ธันวาคม 2555  200  4,500  โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
 เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 29
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)

 29  5  14-18 มกราคม 2556  200  4,500   โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 30 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)
 30  5  18-22 กุมภาพันธ์ 2556  200  4,500  จ.ร้อยเอ็ด  เปิดรับสมัคร
คลิก
CON31

 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)
31
5
 18-22 มีนาคม 2556
200
4,500
 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
จ.พิษณุโลก
  เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 32
 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)

 32  5 1-5 เมษายน 2556
200
4,500
พัทยา จ.ชลบุรี
  เปิดรับสมัคร
คลิก
TEC 12
เทคนิคการก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง

 12  3 12-14 ธันวาคม  2555
100
2,700
โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร
คลิก
 TEC13
 เทคนิคการก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง

 13 3
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556
 100 2,700
จ.นครศรีธรรมราช
TEC14

  เทคนิคการก่อสร้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง

14
3
27-29 มีนาคม 2556
100
2,700
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

SKA 4

 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
(ระดับสูง)
ด้วย  Google Sketchup 
4 5
12-16 พฤศจิกายน 2555
50
4,500
โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร
คลิก
 MTF 6

 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม
Multiframe4D

6
 
5

 5-9 พฤศจิกายน 2555

50
 
4,500

 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
จ.พิษณุโลก


เปิดรับสมัคร
คลิก

MTF 7
  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม
Multiframe4D
7
5
19-23 พฤศจิกายน 2555
50
4,500
  โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร
คลิก

 
MTF8
 
 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม
Multiframe4D

7

5
 
21-25 มกราคม 2556
 
50

4,500

จ.พระนครศรีอยุธยา  

 
เปิดรับสมัคร
คลิก

 

SK29

  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
ด้วย Google Sketchup

 29  5  29 ตุลาคม -
 2 พฤศจิกายน 2555
 50  4,500 โรงแรมคาทีน่า จ.ภูเก็ต เปิดรับสมัคร
คลิก


SK30
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
ด้วย Google Sketchup
 30  5   26-30 พฤศจิกายน 2555  50  4,500 โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี
 จ.สุพรรณบุรี
เปิดรับสมัคร
คลิก
 

SK31
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
ด้วย Google Sketchup

 31  5 24-28 ธันวาคม 2555 
 50  4,500  จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร
คลิก
 SK 32

  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
ด้วย Google Sketchup
 32 5
24-28 ธันวาคม 2555 
 
50
4,500
จ.นครศรีธรรมราช
 เปิดรับสมัคร
คลิก
 

SK33
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
ด้วย Google Sketchup

 33  5   28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556  50  4,500  จ.เชียงราย เปิดรับสมัคร
คลิก
 
ACB29
 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
29  5  5-9 พฤศจิกายน 2555 50
 4,500  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
จ.พิษณุโลก
เปิดรับสมัคร
คลิก
 
ACB30
 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
30
 5  12-16 พฤศจิกายน 2555  50  4,500 จ.บุรีีรัมย์
เปิดรับสมัคร
คลิก
 

ACB32
 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
 32  5  21-25 มกราคม 2556  50  4,500 จ.นครพนม
 เปิดรับสมัคร
คลิก
 

ACB33
 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
3  5  4-8 กุมภาพันธ์ 2556  50  4,500  จ.ตาก  เปิดรับสมัคร
คลิก
 

ACB34

 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
 34  5  4-8 มีนาคม 2556  50  4,500  ชะอำ จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัคร
คลิก

NEO19

 การวิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง  :โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

 19  5 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
 50  4,500 โรงแรมคาทีน่า
 จ.ภูเก็ต

เปิดรับสมัคร
คลิก

EXC10 10
 5 26-30 พฤศจิกายน 2555
 50  4,500 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัครคลิก

Comments