autocadmap


โครงการอบรมงบประมาณปี  2559 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า  
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
MAP12

 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2016
1
 
5
 
30 พ.ค.-3 มิ.ย.59

50 
 
4,500

4,000 

5,000 
 
4,500
 
โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติค โฮเต็ล จ.ขอนแก่น
 
เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้วDOWNLOAD เอกสาร

 
รุ่นที่ 12  ขอนแก่น
Download เอกสาร รุ่นที่ 12 

หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันในการจัดการข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ มีการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่เชิง ตัวเลขและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม โดยเฉพาะในงานด้านโยธา งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานจัดทำแผนที่เพื่อพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อแสดงลักษณะภูมิประเทศนอกจากนี้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงคือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการสำรวจ ข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing : RS) และเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก (Global Position System : GPS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ ทั้งข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลเชิงตำแหน่งข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลอรรถาธิบายรายละเอียดร่วมกัน กับระบบ MIS ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรและช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

              สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้เล็งเห็นว่าโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการด้านข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ ที่ครอบคลุมการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ คือโปรแกรม AutoCADMAP ซึ่งมีการพัฒนาขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
  
        
 
จำนวนที่รับ  50 คน ต่อรุ่น

วิทยากร
อาจารย์อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ

ค่าลงทะเบียน 

> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

เนื้อหา


- แนะนำโปรแกรม AutoCAD map 2016 / การสร้างแผนที่ฐาน อย่างง่าย Basic Create Base Map

- การจัดการฐานข้อมูล OD (Object Data) / การสร้างแบบสอบถามข้อมูลในแผนที่ Basic Query Map

- การจัดการภาพถ่ายดาวเทียม Raster Image / การจัดการแผนที่ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

- การจัดการ รูปแบบ ชั้นข้อมูล / การทำ Buffer ,Overlay ,Joint

- การทำแบบสอบถามข้อมูล Query / การกรองข้อมูล Filter

- การแก้ไขปรับปรุง ชั้นข้อมูล / การสร้าง Map book หรือ สร้าง Layout เพื่อพิมพ์แบบ

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง
2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining

ใบสมัครโครงการอบรม “การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2017 "