การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD


โครงการอบรมงบประมาณปี  2558 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน

 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

ACB56 

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD 

56 

5
 
 
14-18 ก.ย.58
 
50
 
4,500
 
4,000

5,000 

4,500

 
 
โรงแรมปัญจดารา 
จ.นครราชสีมา
 
รอผู้ที่สมัครไว้แล้ว
แจ้งยืนยันเข้าอบรม

หมายเหตุ
การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ
DOWNLOAD เอกสาร

 
รุ่นที่ 55 อุดรธานี


 
Download เอกสาร รุ่นที่ 55 
 
รุ่นที่ 56 นครราชสีมา 


 
Download เอกสาร รุ่นที่ 56


หลักการและเหตุผล 

            งานเขียนแบบก่อสร้าง เป็นงานหลักงานหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในอดีตการเขียนแบบก่อสร้างเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ต้องเขียนด้วยมือ ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะด้าน ต้องมีโต๊ะเขียนแบบ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการวัดระยะ วัดมุม วัดองศา ต่างๆ ตลอดจนต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเขียนภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ ตลอดจนมีความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เมื่อมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนนั้นๆ ต่อมาการเขียนแบบก่อสร้างได้นิยมเขียนในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างกว้างขวางว่าสามารถช่วยงานได้อย่างดีก็คือโปรแกรม AutoCAD ซึ่งมีความสามารถสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้าง

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง


ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

 

เนื้อหาการอบรม


-การปรับพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์และ คน
-โครงสร้างและระบบไฟล์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ใช้โปรแกรม
-การปรับสภาพแวดล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรม AutoCAD
-การปรับ Options ใน AutoCAD ที่เหมาะสม การใช้ปุ่มฟังชั่นคีย์ควบคุมโหมด ต่างๆ ของ AutoCAD
-การเลือกวัตถุ(Object Selection)และเทคนิคในการเลือกวัตถุ
-การใช้ Object Snaps ในโหมดต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ใน AutoCAD
-การใช้ Polar Snap และ Polar Tracking ช่วยในการกำหนดมุมอย่างแม่นยำ
-โหมดการเขียนงานและแก้ไข
-ชุดคำสั่งในการเขียนภาพ / ชุดคำสั่งในการแก้ไขปรับแต่งภาพ / ในการควบคุมมุมมอง
-ชุดคำสั่งในการควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ อาทิ เช่น LAYER, LINETYPE
-การใช้บล็อค(Blocks)และเอกซ์เรฟ(external referent ) การอ้างอิงงานนอก file drawing อื่นๆ
-เอกซ์เรฟ(Xrefs) อิมเมจ(Images)และแอททริบิวต์(Attributes)
-การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้าง Layouts ด้วย Layout Wizard การสร้างวิวพอร์ท
-การแปลงข้อมูลไฟล์แบบแปลน เพื่อใช้ในอินเตอร์เนต การใช้บราวเซอร์ในการเปิดไฟล์ wmf
-การใช้คำสั่งย่อและการสร้างคำสั่งย่อขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง
-การสร้างปุ่มไอคอนบรรจุคำสั่งใหม่ๆ และวิธีการเขียน Macro ให้กับปุ่มไอคอน
-การใช้ AutoLISP ในระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยในการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง
-โหมดการพิมพ์งาน
-การกำหนดรูปแบบและการเขียนเส้นบอกขนาดในโมเดลสเปสและเปเปอร์สเปส
-การใช้ Window Properties ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุและการกำหนดสเกลให้กับวิวพอร์ท
-การใช้ Line Weight ควบคุมความหนาของเส้นในการเขียนและพิมพ์แบบแปลน (การตั้งเบอร์ปากกา
-การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิวพอร์ท


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining

58 ใบสมัครเข้าอบรม โปรแกรม AutoCAD

         
Comments