การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture

โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 ADD 9


 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture 95
26-30 สิงหาคม 2556
 504,500
 โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์
จ.อุดรธานี
เสร็จสิ้นการอบรม


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture

ตรวจดูรายชื่อผู้ที่ลงชื่อสมัครแล้ว


1. หลักการและเหตุผล

                การเขียนแบบ ทั้งในส่วนของภาคราชการและเอกชน ได้นำโปรแกรม AutoCAD มาใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ก็นิยมใช้โปรแกรม AutoCAD มาช่วยในการเขียนแบบเพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการแก้ไข
                ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรม AutoCAD สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ขึ้นมาโดยเฉพาะ เรียกว่า AutoCAD Architecture ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม ทั้งแบบ 2 มิติ และ แบบ 3 มิติ  มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้อยู่แล้วก็จะสามารถ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD Architecture ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคำสั่งต่างๆ เป็นคำสั่งแบบเดียวกับใน AutoCAD
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นว่า การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD Architecture จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้าง จึงได้จัดทำโครงการ อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วย โปรแกรม AutoCAD Architecture เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจ ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
                                
        ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโมเดลอาคาร 3 มิติ แล้วแปลงเป็นชิ้นงาน 2 มิติ (แปลน,รูปตัด,รูปด้าน) เพื่อจัดทำเป็นแบบก่อสร้าง
(ผู้สมัครเข้าอบรมควรมีความสามารถในการใช้คำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD ได้)

3. แนวคิดในการจัดการอบรม
               
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็มข้นเต็มเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการอบรม


4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
  
              - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นได้
                  (ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน)
                - มีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร
                - ตั้งใจที่จะ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยให้ความสนใจในการอบรม และเข้าอบรมครบตามวันเวลาในการจัดการอบรม


5. เป้าหมาย
                - ช่าง นายช่าง วิศวกร สถาปนิก และ ผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน
                รุ่นละ 50 ท่าน

6. ค่าลงทะเบียน
                - บุคลากรภาคราชการและภาคเอกชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
                  รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
                หมาย เหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD Architecture ได้ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง

8. การประเมินผล
 
               - จัดทำแบบสอบถามประเมินผล


โปรแกรมที่จะใช้สอน

       โปรแกรม AutoCAD Architecture 2008

เนื้อหาการอบรม
           

      - การสร้างและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร . . .
        เสา,คาน,พื้น,ผนัง,ประตู-หน้าต่าง,บันได,ราวลูกกรง,หลังคา,โครงสร้างหลังคา
      - การสร้างแบบ 2 มิติจากโมเดล 3 มิติ
            
หมายเหตุ
            
ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาเอง เพื่อใช้ในการเรียน

Download เอกสาร
 เอกสารpdf
Download
(word)

รายละเอียดโครงการ

คลิก-
หนังสือเชิญอบรม

คลิก-
 กำหนดการ รุ่นที่ 9 จ.อุดรธานี

 คลิก -
 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 9 จ.อุดรธานี

 คลิก คลิก
 ใบสำรองที่พัก รุ่นที่ 9 จ.อุดรธานี

 คลิก คลิก
หมาย เหตุ
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรมComments