การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

โครงการอบรมของ Yotathai Training  

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ  ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ

ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้วDOWNLOAD เอกสาร


รุ่นที่ 60 จ.นครราชสีมา 
 


 
DOWNLOAD  เอกสาร

หลักการและเหตุผล 

            งานเขียนแบบก่อสร้าง เป็นงานหลักงานหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในอดีตการเขียนแบบก่อสร้างเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ต้องเขียนด้วยมือ ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะด้าน ต้องมีโต๊ะเขียนแบบ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการวัดระยะ วัดมุม วัดองศา ต่างๆ ตลอดจนต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเขียนภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ ตลอดจนมีความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เมื่อมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนนั้นๆ ต่อมาการเขียนแบบก่อสร้างได้นิยมเขียนในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างกว้างขวางว่าสามารถช่วยงานได้อย่างดีก็คือโปรแกรม AutoCAD ซึ่งมีความสามารถสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม AutoCAD จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่มีหน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้าง 

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง


ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

 

เนื้อหาการอบรม


-การปรับพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์และ คน
-โครงสร้างและระบบไฟล์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ใช้โปรแกรม
-การปรับสภาพแวดล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรม AutoCAD
-การปรับ Options ใน AutoCAD ที่เหมาะสม การใช้ปุ่มฟังชั่นคีย์ควบคุมโหมด ต่างๆ ของ AutoCAD
-การเลือกวัตถุ(Object Selection)และเทคนิคในการเลือกวัตถุ
-การใช้ Object Snaps ในโหมดต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ใน AutoCAD
-การใช้ Polar Snap และ Polar Tracking ช่วยในการกำหนดมุมอย่างแม่นยำ
-โหมดการเขียนงานและแก้ไข
-ชุดคำสั่งในการเขียนภาพ / ชุดคำสั่งในการแก้ไขปรับแต่งภาพ / ในการควบคุมมุมมอง
-ชุดคำสั่งในการควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ อาทิ เช่น LAYER, LINETYPE
-การใช้บล็อค(Blocks)และเอกซ์เรฟ(external referent ) การอ้างอิงงานนอก file drawing อื่นๆ
-เอกซ์เรฟ(Xrefs) อิมเมจ(Images)และแอททริบิวต์(Attributes)
-การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้าง Layouts ด้วย Layout Wizard การสร้างวิวพอร์ท
-การแปลงข้อมูลไฟล์แบบแปลน เพื่อใช้ในอินเตอร์เนต การใช้บราวเซอร์ในการเปิดไฟล์ wmf
-การใช้คำสั่งย่อและการสร้างคำสั่งย่อขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง
-การสร้างปุ่มไอคอนบรรจุคำสั่งใหม่ๆ และวิธีการเขียน Macro ให้กับปุ่มไอคอน
-การใช้ AutoLISP ในระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยในการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง
-โหมดการพิมพ์งาน
-การกำหนดรูปแบบและการเขียนเส้นบอกขนาดในโมเดลสเปสและเปเปอร์สเปส
-การใช้ Window Properties ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุและการกำหนดสเกลให้กับวิวพอร์ท
-การใช้ Line Weight ควบคุมความหนาของเส้นในการเขียนและพิมพ์แบบแปลน (การตั้งเบอร์ปากกา
-การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิวพอร์ท


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID :@YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
training.yotathai.com/confirm
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)