การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance


โครงการอบรมงบประมาณปี  2559 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

 SKA11

การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ  ระดับ Advance
วิทยากร 
พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี

 

11   30 พ.ค.-3 มิ.ย.59
 
50

4,500 
 
4,000
 
5,000
 
4,500

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้วDOWNLOAD หนังสือเชิญ 


รุ่นที่ 11 จ.อุบลราชธานีDownload เอกสาร รุ่นที่ 11หลักการและเหตุผล 

        การออกแบบอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันมากคือ AutoCAD พบว่าไม่สามารถเห็นภาพจำลองของตัวอาคารในมุมมองรูปแบบ 3 มิติ นวัตกรรมของการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคือ การสร้างงานออกแบบในรูป 3 มิติ “ SketchUp” ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบ เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่มากด้วยประโยชน์ต่องานออกแบบ มีความยืดหยุ่นและสนุกสนานกับผู้ใช้งาน สามารถสร้างงานการร่างแบบง่ายๆ (Conceptual Design) จนกระทั่งงานออกแบบที่สมบูรณ์ (Final presentation ) สามารถใช้ง่ายกว่าโปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ ทั่วไป สามารถเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การประสานงานทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) การระบายสีภาพ เป็นต้น

      สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการออกแบบอาคารในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากโปรแกรมที่ซับซ้อนต่อการใช้งาน เพื่อสามารถสร้างรูปทรงและองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารที่มีความซับซ้อนสูง สามารถนำเสนอผลงานด้วยภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, พานอราม่า จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวนที่รับ  50 คน ต่อรุ่น

ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)


> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท


> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม 

เนื้อหาการอบรม

โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม SketchUp/ Vray for SketchUp
-การสร้างรูปทรง 3 มิติ ที่มีความซับซ้อน / การสร้างและใช้งาน Dynamic Component
-การสร้างรูปทรงฟรีฟอร์มต่างๆ/ การจัดเตรียมชิ้นงานเพื่อทำงานร่วมกับ Artlantis
-การจัดแต่งบรรยากาศภายนอกและภายในอาคาร
-การปรับแต่ง Material / การปรับแต่งแสงและดวงไฟชนิดต่างๆ
-การจัดวางโมเดลอาคารลงบนภาพถ่ายสถานที่จริง
-การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ (Walk Through, Panorama)


ขั้นตอนการสมัคร


1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : YotathaiTraining

การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับสูง