SketchUp สำหรับการประมาณราคาโครงการอบรมงบประมาณปี  2559 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้าก่อนวันอบรม
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ
ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว

 
หลักการและเหตุผล

 
         โปรแกรม SketchUp นอกจากจะมีความสามารถด้านการออกแบบ 3 มิติ แล้ว ยังมีความสามารถในการถอดปริมาณวัสดุจากแบบ 3 มิติ ที่เขียนไว้อีกด้วย การเรียนรู้เรื่องความสามารถของโปรแกรม ในการถอดแบบประมาณราคา จะสามารถช่วยให้การทำงานถอดแบบประมาณราคา มีความถุกต้องแม่นยำ ลดระยะเวลาทำงานของผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้ทำหน้าที่ประมาณราคา

          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้โปรแกรม SketchUp เพื่อการประมาณราคางานก่อสร้าง จึงได้จัดอบรมโครงการ " SketchUp สำหรับการประมาณราคา" ขึ้น เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับ ช่าง สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น

อาจารย์ผู้สอน : 

อ.บรรยวัสถ์ รุ่งมี (พี่จุ๊บ)


ค่าลงทะเบียน

> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท

(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

เนื้อหาการอบรม
  • เทคนิคการสร้างและแก้ไขชิ้นงานเพื่อใช้สําหรับถอดแบบ ประมาณราคา 
  • การประยุกต์ใช้ PlugIn เพื่อสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารอย่างรวดเร็ว 
  • การจัดหมวดหมู่ของชิ้นงานอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยจัดการชิ้นงานจํานวนมากและซับซ้อน 
  • การสร้าง Dynamic Component เพื่อใช้คํานวณปริมาตร, พื้นที่ผิว, ความยาว และนับจํานวนชิ้นส่วน 
  • การกําหนดราคาวัสดุ, ราคาชิ้นส่วนต่าง ๆ 
  • การสรุปปริมาณงานเป็นไฟล์ Excel เพื่อใช้ทําประมาณราคา

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน


3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID :@YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)


ใบสมัครโครงการอบรม “SketchUp สำหรับการประมาณราคา "
Comments