วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด/สถานที่
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
15-17 ธ.ค.60
ธรรมศาสตร์ รังสิต
​3,500 - 3,900
22-24 ธ.ค.60
อุดรธานี
​3,500 - 3,900
25-27 ธ.ค.60
อุบลราชธานี
2,800 - 4,500
12-14 ม.ค.61
เชียงใหม่
​3,500 - 3,900
22-24 ม.ค.61
พัทยา จ.ชลบุรี
2,800 - 4,500
26-28 ม.ค.61
กาญจนบุรี
​3,500 - 3,900
31 ม.ค.- 2 ก.พ. 61
บุรีรัมย์
​3,500 - 3,900
5-7 ก.พ.61
นครราชสีมา
2,800 - 4,500
9-11 ก.พ.61
นครสวรรค์
3,500 - 3,900
13-15 ก.พ.61
ขอนแก่น
​3,500 - 3,900
21-23 ก.พ. 61
ธรรมศาสตร์ รังสิต
​2,800 - 4,500