โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตร
ออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  


ประกาศข่าวจากโยธาไทย


1.แจ้งเลื่อนโครงการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design)” รุ่นที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
เป็น วันที่ 15-19 ธ.ค.57 สถานที่อบรม เปลี่ยนเป็น ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ เปิ้ล โยธาไทย 0813282788

2. แจ้งเลื่อนโครงการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)” รุ่นที่ 9 เดิม วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
เป็น วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 สถานที่อบรม เปลี่ยนเป็น ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ เปิ้ล โยธาไทย 0813282788   โครงการอบรมแยกตามจังหวัด

  
นครศรีธรรมราช      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    สุราษฎร์ธานี  


  
 เชียงใหม่        พิษณุโลก    เชียงราย
 
   ขอนแก่น         อุดรธานี        นครพนม        ร้อยเอ็ด         อุบลราชธานี      นครราชสีมา
     มุกดาหาร

   
อยุธยา  


โครงการอบรมเดือนกรกฎาคม  2557 
 • 21-25 ก.ค.57  การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 21-25 ก.ค.57  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ  ร้อยเอ็ด
 • 28-30 ก.ค.57  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)  อุดรธานี
 • 28-30 ก.ค.57  เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว  เชียงใหม่
 • 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 57 การออกแบบอาคารแบบ  3  มิติ ด้วย SketchUp  ขอนแก่น

 • โครงการอบรมเดือนสิงหาคม  2557 
 • 4-8 ส.ค.57  การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design )  พิษณุโลก
 • 6-8 ส.ค.57  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  พระนครศรีอยุธยา 
 • 13-15 ส.ค.57   แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร    นครศรีธรรมราช
 • 18-22 ส.ค.57  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) มุกดาหาร
 • 18-22 ส.ค.57  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD. Pro เชียงใหม่
 • 20-22 ส.ค.57  ราคากลางงานชลประทาน ขอนแก่น
 • 23-24 ส.ค.57  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. สุราษฎร์ธานี
 • 27-29 ส.ค.57   แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร    อุบลราชธานี

 • โครงการอบรมเดือนกันยายน  2557 
 • 1-5  ก.ย.57  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)  หาดใหญ่
 • 1-5  ก.ย.57  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแแกรม  NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก   อุดรธานี
 • 10-12 ก.ย.57  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)  อุบลราชธานี
 • 8-12 ก.ย.57  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)  เพชรบูรณ์
 • 17-19 ก.ย. 57  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ขอนแก่น
 • 22-26 ก.ย.57  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 22-26 ก.ย.57  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม  Multiframe 4D อุบลราชธานี

 • 57-07-7-9 SV,1 หัวหิน


   

  57-07-14-18 ACB 50 ขอนแก่น


   

  57-07-16-18 TEC,20 จ.อุบลราชธานี
  http://www.yotathai-training.com/home/earthquake

  http://www.yotathai-training.com/home/road-pack

  http://www.yotathai-training.com/home/sketchup-57


  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/ST%20(4).gif


  http://www.yotathai-training.com/waterwork-2557


  http://www.yotathai-training.com/home/law2557

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/ACB%20(2).gif


  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/neo.gif

  http://www.yotathai-training.com/home/road-estimate-57

  http://www.yotathai-training.com/acb-57

  http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555


  โครงการอบรมคุณภาพของโยธาไทย


  โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 


   โครงการ 
  (คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
  รุ่น
   จำนวนวัน
   ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
   สถานะการรับสมัคร
   
  EQ1
  ใหม่


   
  เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว

  วิทยากร
  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

   
  1

   
  28-30 กรกฎาคม 2557

  100 
   
  4,500
   
  โรงแรมคุ้มภูคำ 
  จ.เชียงใหม่
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  MTF10
  ใหม่


  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D

  วิทยากร 
  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

   
  10
   
  5

  17-21 พฤศจิกายน 2557
   

  50 

  5,500 

  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล
  จ.ขอนแก่น 
   
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  MTF11
  ใหม่

   
  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D
  วิทยากร 
  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 


   
  11
   
  5
   
  22-26  กันยายน 2557

  50 

  5,500 
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
  จ.อุบลราชธานี
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  CC3
  ใหม่


   ราคากลางงานชลประทาน   
  20-22 สิงหาคม 2557
   
  50
   
  4,500
   
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล 
  จ.ขอนแก่น
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP8

   
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี  8

   3
   
  28-30  กรกฎาคม 2557
   
  50
   
  7,500 
  พร้อมโปรแกรม 
   
  โรแรมประจักษ์ตราดีไซน์ 
  จ.อุดรธานี
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP9  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี 


   
  9

   
  19-21 พฤศจิกายน 2557 

   50

   7,500 พร้อมโปรแกรม

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP10


  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี
   
  10
   
  3

  10-12 กันยายน 2557 
   
  50

   7,500 พร้อมโปรแกรม   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
  จ.อุบลราชธานี

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  RE5


   ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง 
  วิทยากร
  ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
   ช่างถึก โยธาไทย
   
  6-8 สิงหาคม 2557
   
  100

   4,500

   โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา

  เปิดรับสมัคร
  คลิก
   
  LAW10

  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
   อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
   กรมโยธาธิการและผังเมือง

   

  10 
   
  3

   
  27-29 สิงหาคม  2557 
   
  100

  4,500 
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

  เปิดรับสมัครคลิก
   

  LAW11
   

  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
  อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
   

   
  11
   
  3
   
  13-15 สิงหาคม 2556
   
  100

  4,500 
   
  โรงแรมทวินโลตัส
  จ.นครศรีธรรมราช

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  LAW12

   
  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
   อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
  กรมโยธาธิการและผังเมือง


   
  12


   17-19 กันยายน 2557
   
  100
   
  4,500
   
  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล 
  จ.ขอนแก่น 

  เปิดรับสมัครคลิก
   
   
  STD3
  ใหม่


  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย STAAD. Pro
  วิทยากร
   ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

   
  3


  18-22 สิงหาคม 2557  

  50 
   
  5,500
   
  โรงแรมคุ้มภูคำ 
  จ.เชียงใหม่ 
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ST7  การออกแบบโครงสร้าง
  อาคารเหล็กรูปพรรณ
  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
  7


  15-19 ธันวาคม 2557

  50 

  5,500 

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ST8


   
  การออกแบบโครงสร้าง
  อาคารเหล็กรูปพรรณ
  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


   
  4-8 สิงหาคม 2557
   
  50

  5,500 
   
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  NEO24


   
  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
  (โปรแกรม NEO ของ  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
  )
   
  24


   1-5 กันยายน 2557 

  50 

   5,500

   โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  MAP9
  การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014 
  วิทยากร อ.อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ  21-25 กรกฎาคม 2557 
   50  
  5,500
   
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กำลังอบรม
   
  CON43


  เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
  (หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)


   อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

  43

  5

  21-25 กรกฎาคม 2557

  200

  6,500

  โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

  กำลังอบรม

  CON44


  เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
  (หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555) 


  อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

  44

  5

  22-26 กันยายน 2557

  200

  6,500

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  SK47

   
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
   ด้วย SketchUp

  วิทยากร
  อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
   
  47


  28 ก.ค.-1 ส.ค.57 

  50 

  5,500 

  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล
  จ.ขอนแก่น 
   
  เปิดรับสมัครคลิก
  ACA4


   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)
   วิทยากร
   อ.สุริยา แสนเจริญ
   4  5
  1-5 กันยายน 2557  
   
  50

  5,500 

   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   เปิดรับสมัครคลิก
   
  ACB49  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม
  AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 
  วิทยากร
  อ.สุริยา แสนเจริญ   
  49

   5


   
  18-22 สิงหาคม 2557

  50 

  5,500 

  โรงแรมพลอยพาเลซ
  จ.มุกดาหาร  

  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ACB51

   
  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
  วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ


   
  51

   
  5
   
  8-12 กันยายน 2557
   
  50
   
  5,500
   
  จ.เพชรบูรณ์
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  EXC16  Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น (Excel ระดับกลาง)
  วิทยากรช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
     16 

   
  10-14 พฤศจิกายน
  2557
   
  50
   
  5,500
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
  จ.อุบลราธานี

   
  เปิดรับสมัคร
  คลิก
   
  WW7


   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น

  (พัฒนาล่าสุด)
   สามารถจดเลขมาตรจาก แท็บเล็ต PC จอ 7 นิ้ว
  อาจารย์มงคล เดชสงคราม
   เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุง   2

   23-24 สิงหาคม 2557 

   50

   7,500

   โรงแรมบรรจงบุรี  
  จ.สุราษฎร์ธานี

  เปิดรับสมัคร
  คลิก

  การชำระค่าลงทะเบียน
  โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่
  ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนากับ บจ.โยธาไทยฯ 
  เลขบัญชี 
  980-8-51675-0   ประกาศ จากสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

  http://www.yotathai-training.com/home/steel-design-2557


  http://www.yotathai-training.com/acb-57

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/advance-autocad


  ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


  ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


          
          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

          เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

          การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

          สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

  สวัสดีครับ

  อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
  ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  084 7508118
  yotathai@gmail.com

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


   


  SKetchUp รุ่นที่ 42 นครปฐม 
  วันที่ 23-27 มกราคม 2557
  โรงแรมเวล จ.นครปฐม

  57-01-27-31 SK,42 นครปฐม


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 2 
  วันที่ 15-17 มกราคม 2557 
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  57-01-15-17 RE,2 ขอนแก่น


  กฎหมายควบคมอาคารรุ่นที่ 7
  วันที่ 11-13 กัมภาพันธ์ 2556 
  โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

  56-12-11-13 LAW 7 เชียงราย

  งานระดับและการสำรวจเบื้องต้น รุ่นที่ 1 
  วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  57-07-7-9 SV,1 หัวหิน  SkectchUp  รุ่นที่ 46  
  วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

  57-6-16-20 SK46 นครศรีธรรมราช


  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 8
  วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  57-06-18-20 LAW จ.พิษณุโลก


  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. รุ่นที่ 6
  วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  57-06-14-15 WW,6 จ.พิษณุโลก  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอ่ี่ยมจะบก  รุ่นที่ 25 
  วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

  57-6-2-6 NEO,25 อุบลราชธานี  Excel  สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 17 
  วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

  57-06-02-06 Excel,15 จ.พระนครศรีอยุธยา  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 42
  วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

  57-5-19-23 CON 42 อุดรธานี  พรบ.ควบคุมอาคาร รุ่นที่ 8
  วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยูธยา 

  57-05-14-16 Law,8 จ.พระนครศรีอยุธยา  AutoCAD  รุ่นที่ 48 
  วันที่  28 เม.ย.-2 พ.ค.57
  โรงแรมหาดใหญ่พารไดส์ แอนด์รีสอร์ท
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-4-28-2 ACB48 หาดใหญ่


  Steel Design รุ่นที่ 6
  วันที่  28 เม.ย.-2 พ.ค.57
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี

  57-04-28-02 ST,6 จ.อุดรธานี  SKetchUp  รุ่นที่ 45 
  วันที่ 21-25 เมษายน 2557 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม 

  57-04-21-25 SK,45 จ.นครพนม
   ภาพบรรยากาศการอบรม
  AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
  วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

  57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  รุ่นที่ 4 
  วันที่ 23-25 มิถุนายน  2557 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-06-23-25 RE,4 หาดใหญ่  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  รุ่นที่ 1
  วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-6-9-11 CC1 HDY
  Road Pack รุ่น 7
  วันที่  26-28 พฤษภาคม 2557 
  โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

  57-5-26-28 RP,7 นครราชสีมา  STAAD.Pro รุ่นที่ 2
  วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  57-05-19-23 Staad Pro,2 หาดใหญ่  เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  รุ่นที่ 19 
  วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น 

  57-5-14-16 TEC,19 ขอนแก่น  Advance AutoCAD รุ่นที 3 
  วันที่ 21-25 เมษายน 2557 
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

  2014-04-21-25 ACA,3 เชียงใหม่


  AutoCAD  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน 
  วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

  57-3-24-28 ACB,47 พิษณุโลก  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 41
  วันที่ 10-14 มีนาคม 2557
  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

  57-3-10-14 CON41 อยุธยา  วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม  NEO  
  รุ่นที่ 23  วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-2-17-21 NEO23 หาดใหญ่  AutoCAD ระดับสูง รุ่นที่ 2 
   วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  2014-02-17-21 ACA,2 ขอนแก่น