โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตร
ออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  


ประกาศข่าวจากโยธาไทย


1.แจ้งเลื่อนโครงการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design)” รุ่นที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
เป็น วันที่ 15-19 ธ.ค.57 สถานที่อบรม เปลี่ยนเป็น ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ เปิ้ล โยธาไทย 0813282788

2. แจ้งเลื่อนโครงการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)” รุ่นที่ 9 เดิม วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
เป็น วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 สถานที่อบรม เปลี่ยนเป็น ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ เปิ้ล โยธาไทย 0813282788   โครงการอบรมแยกตามจังหวัด

  
นครศรีธรรมราช      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    สุราษฎร์ธานี  


  
 เชียงใหม่        พิษณุโลก    เชียงราย
 
   ขอนแก่น         อุดรธานี        นครพนม        ร้อยเอ็ด         อุบลราชธานี      นครราชสีมา
     มุกดาหาร

   
อยุธยา  


 • โครงการอบรมเดือนสิงหาคม  2557 
 • 4-8 ส.ค.57  การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design )  พิษณุโลก
 • 6-8 ส.ค.57  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  พระนครศรีอยุธยา 
 • 13-15 ส.ค.57   แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร    นครศรีธรรมราช
 • 18-22 ส.ค.57  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) มุกดาหาร
 • 18-22 ส.ค.57  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD. Pro เชียงใหม่
 • 20-22 ส.ค.57  ราคากลางงานชลประทาน ขอนแก่น
 • 23-24 ส.ค.57  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. สุราษฎร์ธานี
 • 27-29 ส.ค.57   แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร    อุบลราชธานี

 • โครงการอบรมเดือนกันยายน  2557 
 • 1-5  ก.ย.57  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)  หาดใหญ่
 • 1-5  ก.ย.57  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแแกรม  NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก   อุดรธานี
 • 10-12 ก.ย.57  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)  อุบลราชธานี
 • 8-12 ก.ย.57  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)  เพชรบูรณ์
 • 17-19 ก.ย. 57  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ขอนแก่น
 • 22-26 ก.ย.57  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 22-26 ก.ย.57  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม  Multiframe 4D อุบลราชธานี

 • 57-07-7-9 SV,1 หัวหิน


   

  57-07-14-18 ACB 50 ขอนแก่น


   

  57-07-16-18 TEC,20 จ.อุบลราชธานี


  http://www.yotathai-training.com/home/steel-design-2557

  http://www.yotathai-training.com/home/road-pack  http://www.yotathai-training.com/waterwork-2557


  http://www.yotathai-training.com/home/law2557

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/ACB%20(2).gif


  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/neo.gif

  http://www.yotathai-training.com/home/road-estimate-57

  http://www.yotathai-training.com/acb-57

  http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555


  โครงการอบรมคุณภาพของโยธาไทย


  โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 


   โครงการ 
  (คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
  รุ่น
   จำนวนวัน
   ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
   สถานะการรับสมัคร
   
  EQ1
  ใหม่


   
  เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว

  วิทยากร
  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

   
  1

   
  28-30 กรกฎาคม 2557

  100 
   
  4,500
   
  โรงแรมคุ้มภูคำ 
  จ.เชียงใหม่

  กำลังอบรม
   
  MTF10
  ใหม่


  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D

  วิทยากร 
  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

   
  10
   
  5

  17-21 พฤศจิกายน 2557
   

  50 

  5,500 

  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล
  จ.ขอนแก่น 
   
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  MTF11
  ใหม่

   
  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D
  วิทยากร 
  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 


   
  11
   
  5
   
  22-26  กันยายน 2557

  50 

  5,500 
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
  จ.อุบลราชธานี
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  CC3
  ใหม่


   ราคากลางงานชลประทาน   
  20-22 สิงหาคม 2557
   
  50
   
  4,500
   
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล 
  จ.ขอนแก่น
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP8

   
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี  8

   3
   
  28-30  กรกฎาคม 2557
   
  50
   
  7,500 
  พร้อมโปรแกรม 
   
  โรแรมประจักษ์ตราดีไซน์ 
  จ.อุดรธานี
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP9  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี 


   
  9

   
  19-21 พฤศจิกายน 2557 

   50

   7,500 พร้อมโปรแกรม

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP10


  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี
   
  10
   
  3

  10-12 กันยายน 2557 
   
  50

   7,500 พร้อมโปรแกรม   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
  จ.อุบลราชธานี

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  RE5


   ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง 
  วิทยากร
  ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
   ช่างถึก โยธาไทย
   
  6-8 สิงหาคม 2557
   
  100

   4,500

   โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา

  เปิดรับสมัคร
  คลิก
   
  LAW10

  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
   อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
   กรมโยธาธิการและผังเมือง

   

  10 
   
  3

   
  27-29 สิงหาคม  2557 
   
  100

  4,500 
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

  เปิดรับสมัครคลิก
   

  LAW11
   

  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
  อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
   

   
  11
   
  3
   
  13-15 สิงหาคม 2556
   
  100

  4,500 
   
  โรงแรมทวินโลตัส
  จ.นครศรีธรรมราช

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  LAW12

   
  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
   อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
  กรมโยธาธิการและผังเมือง


   
  12


   17-19 กันยายน 2557
   
  100
   
  4,500
   
  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล 
  จ.ขอนแก่น 

  เปิดรับสมัครคลิก
   
   
  STD3
  ใหม่


  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย STAAD. Pro
  วิทยากร
   ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

   
  3


  18-22 สิงหาคม 2557  

  50 
   
  5,500
   
  โรงแรมคุ้มภูคำ 
  จ.เชียงใหม่ 
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ST7  การออกแบบโครงสร้าง
  อาคารเหล็กรูปพรรณ
  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
  7


  15-19 ธันวาคม 2557

  50 

  5,500 

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ST8


   
  การออกแบบโครงสร้าง
  อาคารเหล็กรูปพรรณ
  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


   
  4-8 สิงหาคม 2557
   
  50

  5,500 
   
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  NEO24


   
  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
  (โปรแกรม NEO ของ  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
  )
   
  24


   1-5 กันยายน 2557 

  50 

   5,500

   โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  เปิดรับสมัครคลิก 

  CON44


  เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
  (หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555) 


  อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

  44

  5

  22-26 กันยายน 2557

  200

  6,500

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  SK47

   
  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
   ด้วย SketchUp

  วิทยากร
  อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
   
  47


  28 ก.ค.-1 ส.ค.57 

  50 

  5,500 

  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล
  จ.ขอนแก่น 
   
  เปิดรับสมัครคลิก
  ACA4


   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)
   วิทยากร
   อ.สุริยา แสนเจริญ
   4  5
  1-5 กันยายน 2557  
   
  50

  5,500 

   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   เปิดรับสมัครคลิก
   
  ACB49  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม
  AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 
  วิทยากร
  อ.สุริยา แสนเจริญ   
  49

   5


   
  18-22 สิงหาคม 2557

  50 

  5,500 

  โรงแรมพลอยพาเลซ
  จ.มุกดาหาร  

  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ACB51

   
  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
  วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ


   
  51

   
  5
   
  8-12 กันยายน 2557
   
  50
   
  5,500
   
  โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  EXC16  Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น (Excel ระดับกลาง)
  วิทยากรช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
     16 

   
  10-14 พฤศจิกายน
  2557
   
  50
   
  5,500
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
  จ.อุบลราธานี

   
  เปิดรับสมัคร
  คลิก
   
  WW7


   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น

  (พัฒนาล่าสุด)
   สามารถจดเลขมาตรจาก แท็บเล็ต PC จอ 7 นิ้ว
  อาจารย์มงคล เดชสงคราม
   เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุง   2

   23-24 สิงหาคม 2557 

   50

   7,500

   โรงแรมบรรจงบุรี  
  จ.สุราษฎร์ธานี

  เปิดรับสมัคร
  คลิก

  การชำระค่าลงทะเบียน
  โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่
  ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนากับ บจ.โยธาไทยฯ 
  เลขบัญชี 
  980-8-51675-0   ประกาศ จากสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

  http://www.yotathai-training.com/home/steel-design-2557


  http://www.yotathai-training.com/acb-57

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/advance-autocad


  ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


  ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


          
          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

          เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

          การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

          สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

  สวัสดีครับ

  อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
  ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  084 7508118
  yotathai@gmail.com

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


   


  SKetchUp รุ่นที่ 42 นครปฐม 
  วันที่ 23-27 มกราคม 2557
  โรงแรมเวล จ.นครปฐม

  57-01-27-31 SK,42 นครปฐม


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 2 
  วันที่ 15-17 มกราคม 2557 
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  57-01-15-17 RE,2 ขอนแก่น


  กฎหมายควบคมอาคารรุ่นที่ 7
  วันที่ 11-13 กัมภาพันธ์ 2556 
  โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

  56-12-11-13 LAW 7 เชียงราย

  พัสดุและราคากลางรุ่นที 43 
  วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  โรงแรมเพชรรัคน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

  57-07-21-25 CON 43 ร้อยเอ็ด  งานระดับและการสำรวจเบื้องต้น รุ่นที่ 1 
  วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  57-07-7-9 SV,1 หัวหิน  SkectchUp  รุ่นที่ 46  
  วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

  57-6-16-20 SK46 นครศรีธรรมราช


  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 8
  วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  57-06-18-20 LAW จ.พิษณุโลก


  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. รุ่นที่ 6
  วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  57-06-14-15 WW,6 จ.พิษณุโลก  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอ่ี่ยมจะบก  รุ่นที่ 25 
  วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

  57-6-2-6 NEO,25 อุบลราชธานี  Excel  สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 17 
  วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

  57-06-02-06 Excel,15 จ.พระนครศรีอยุธยา  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 42
  วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

  57-5-19-23 CON 42 อุดรธานี  พรบ.ควบคุมอาคาร รุ่นที่ 8
  วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยูธยา 

  57-05-14-16 Law,8 จ.พระนครศรีอยุธยา  AutoCAD  รุ่นที่ 48 
  วันที่  28 เม.ย.-2 พ.ค.57
  โรงแรมหาดใหญ่พารไดส์ แอนด์รีสอร์ท
   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-4-28-2 ACB48 หาดใหญ่


  Steel Design รุ่นที่ 6
  วันที่  28 เม.ย.-2 พ.ค.57
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี

  57-04-28-02 ST,6 จ.อุดรธานี  SKetchUp  รุ่นที่ 45 
  วันที่ 21-25 เมษายน 2557 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม 

  57-04-21-25 SK,45 จ.นครพนม
   ภาพบรรยากาศการอบรม
  AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท 
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-07-21-25 AutoCADMAP,9 หาดใหญ่
  AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
  วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

  57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  รุ่นที่ 4 
  วันที่ 23-25 มิถุนายน  2557 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-06-23-25 RE,4 หาดใหญ่  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  รุ่นที่ 1
  วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-6-9-11 CC1 HDY
  Road Pack รุ่น 7
  วันที่  26-28 พฤษภาคม 2557 
  โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

  57-5-26-28 RP,7 นครราชสีมา  STAAD.Pro รุ่นที่ 2
  วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  57-05-19-23 Staad Pro,2 หาดใหญ่  เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  รุ่นที่ 19 
  วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
  โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น 

  57-5-14-16 TEC,19 ขอนแก่น  Advance AutoCAD รุ่นที 3 
  วันที่ 21-25 เมษายน 2557 
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

  2014-04-21-25 ACA,3 เชียงใหม่


  AutoCAD  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน 
  วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

  57-3-24-28 ACB,47 พิษณุโลก  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 41
  วันที่ 10-14 มีนาคม 2557
  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

  57-3-10-14 CON41 อยุธยา  วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม  NEO  
  รุ่นที่ 23  วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-2-17-21 NEO23 หาดใหญ่  AutoCAD ระดับสูง รุ่นที่ 2 
   วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  2014-02-17-21 ACA,2 ขอนแก่น