วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
22-24 ก.พ.60
พิษณุโลก
3,500 - 3,900
22-24 ก.พ.60
สงขลา
3,500 - 3,900
10-12 มี.ค.60
นนทบุรี
3,500 - 3,900
8-10 มี.ค.60
ขอนแก่น
3,500 - 3,900
15-17 มี.ค.60
นนทบุรี
2,800 - 4,500
22-24 มี.ค.60
ขอนแก่น
3,500 - 3,900
29-31 มี.ค. 60
มุกดาหาร
3,500 - 3,900